لغو ممنوعیت پذیرش پناهجویان ایران و 01کشور دیگر در آمریکا

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

دولت آمریکا اعالم کــرد: ممنوعیت پذیرش پناهجویان از 11 کشور را در ازای اقدامات امنیتی جدید و ســختتر لغو میکند که گفته میشود ایرانیکیازاینکشورهاست.

بــه گــزارش ایســنا بــه نوشــته روزنامه لسآنجلس تایمــز، دولت دونالــد ترامپ در اکتبر 2017 ممنوعیــت 09روزه جدیدی را برای پذیرش پناهجویان از 11 کشــوری که واشنگتن آنها در فهرست با ریسک باال قرار داده بود، صادر کرد. دولت ترامپ اعالم کرد که این ممنوعیــت را در ازای اقدامات امنیتی جدید و سختتر پیش از اجازه ورود آنها به خاک آمریکا لغو میکند. تاکنون نام این کشورها اعالم نشده اما گروههای پذیرش پناهجو و اســناد دادگاه این کشورها را شامل مصر، ایران، عراق، لیبی، مالی، کرهشمالی، سومالی، ســودان، سودان جنوبی، سوریه و یمن دانستهاند.

این اقدامات امنیتی جدید شــامل تحقیقات فراگیــر و مصاحبه بــا اعضــای خانوادههای متقاضیان پناهندگی که خواســتار پذیرش در آمریکا هستند، خواهد بود. در این فهرست 10 کشور مسلمان هســتند که برخی از آنها شامل فرمان ترامپ مبنی بــر ممنوعیت ورود مهاجر به خاک آمریکا میشود. پیش از این، اتباع این کشــورها که خواهان پناهندگــی نبودند نیز، نمیتوانســتند وارد آمریکا شوند. دونالد ترامپ در ژانویه 2016 به محض آغــاز به کار خود در کاخ سفید فرمان منع مهاجرت به آمریکا را صادر کرده و با واکنشهای زیادی در سراسر جهان و داخل این کشور مواجه شد. دادگاههای ایالتی و منطقهایدرابتدامانعازاجرایایندستورشدند اما دیوانعالی آمریکا در دسامبر اجازه اجرای این ماموریت را صادر کرد. همچنین یک قاضی در ماه دسامبر این ممنوعیت را برای افرادی که یک ارتباط خانوادگی با کسانی دارند که هماکنون در آمریکازندگیمیکنند،لغوکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.