بی مهری برخی مسووالن منطقه ای به پتروشیمی جم!

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

بوشهری ها منطقه ویژه پارس جنوبی نیز از دهه 70 مورد توجه صنعتگران نفــت و گاز قرار گرفت و با منابع عظیم نفت و گازی که در این منطقه وجود دارد بوشهری ها / فعالیت شرکت های صنعتی در مناطق مختلف کشــور همواره عوارضی را نیز بــرای اهالی آن منطقه در پی دارد و به تبع آن شــرکت های صنعتی با مسوولیت اجتماعی که بر عهده دارند نسبت به جبران آن عوارض اقدام می کنند و از دیگر سو نسبت به توسعه و رشد آن منطقه نیز تالش و سرمایه گذاری می کنند. چرا که توسعه و رشد مناطق صنعتی اقتصادی بیشتر از آنکه به ســود اهالی آن منطقه باشد به نفع خود شرکت هاســت . به همین دلیل مدیران مجموعه های صنعتی همواره بر این نکتــه تمرکز دارند که این مناطق را برای افزایش بهره وری و پیشرفت کارکنان مجموعه خود به سطح استاندارد برسانند . منطقه ویژه پارس جنوبی نیز از دهه 70 مورد توجه صنعتگران نفت و گاز قرار گرفت و با منابع عظیم نفت و گازی که در این منطقه وجود دارد، سرمایه عظیمی توسط دولت در عسلویه برای استخراج منابع طبیعی صــورت گرفت. به تبع ایــن اقدامات در صنعت نفت و گاز ،ایــن منطقه به قطب اقتصادی ایران تبدیل شد و پاالیشگاه های گازی و شرکت های عظیم پتروشــیمی در این منطقه آغاز بکار کردند که این امر خود موجب رشد و توسعه عســلویه و شهرهای اطراف شد و در حوزه اشــتغالزایی موجب شد تا اکثر نیروهای آن منطقه مشغول بکار شوند . با این حال فعالیت شرکت های صنعتی در هر منطقه ای اسیب هایی را نیز در پی دارد که شرکت ها موظفند برای اصالح این امور گام بردارند. یکی از شــرکت های پتروشــیمی در عســلویه که در فعالیت های فرهنگی اجتماعی منطقه سرمدار است ،پتروشیمی جم است که تا کنون با نگاه فرهنگی اجتماعی هزینه های زیادی را برای رشد و توســعه منطقه ،حفاظت از محیط زیست و کمک به محرومــان انجام داده اســت . از جمله می توان به کمک های اهدایی پتروشــیمی جم در راستای مسوولیت های اجتماعی اش به بهزیستی ، کمیته امداد و بازسازی و نوســازی مدارس شهرستان های منطقه اشاره کرد که در طول سال گذشته بالغ بر۵/1 میلیارد تومان بوده اســت. از ســوی دیگر پتروشیمی جم در اقدامی خیرخواهانه ،دستگاه سی تی اسکن بیمارستان عســلویه را به مبلغ 2/1میلیارد تومان خریداری کرد تا مردم این منطقه برای گرفتن ســی تی اسکن دیگر به شهرهای مجاور سفر نکنند. در حوزه محیط زیســت منطقه نیز پتروشیمی جم بیشتر از ســهم خود که از ســوی منطقه ویژه تعیین شده اســت تا کنون هزینه کرده اســت و به طور مثال در ســال جاری حدود 6000 اصله درخت را خریداری و در منطقه کاشته اســت . بازسازی و توسعه پارک دره تاریخی لیر در ســیراف نیز با هزینه پتروشــیمی جم انجام شده اســت که موجب رونق این منطقه تاریخی پس از سال ها شده اســت و بازدیدکنندگان زیادی را توانســته به این منطقه تاریخی جذب کند. با همه این خدمات شــایان فرهنگی، اجتماعی در سطح منطقه به جای اینکه مسووالن محلی و منطقه ای از مدیران این شرکت تقدیر به عمل آورند اما متاسفانه شاهد هستیم برخی از مسووالن محلی منطقه ای به پتروشیمی جم بی مهری می کنند و چشــم به روی این خدمات عظیم می بنند و تنها به فکر منافع شخصی و تبلیغاتی خود در سطح منطقه هســتند و به جای اینکه به صورت کالن به امور اجتماعی نگاه کنند دنبال کارهای ســطحی و مقطعی هستند که تجربه ثابت کرده است این اقدامات به نتایج دلخواه و اساسی که به نفع کل منطقه می باشد منجر نمی شود. امیدواریم این مسووالن نیز با سعه صدر و تجدیدنظــر در رویکرد خود نگاه مثبتــی به اینگونه اقدامات حمایتی داشــته باشد تا شــاهد رشد و توسعه مناطق محروم در آینده ای نزدیک باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.