فرودگاه های فلج برف

تاثیر بارش های جوی بر عملکرد پایانه های هوایی غیرعادی است

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد - VIP

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در گفتوگو با «شهروند» : تحریم سالهای گذشته به صنعت هوایی کشور آسیب زده است

شهروند|«باطلشد»عبارتیکهاینروزهامسافران بسیاری روی تابلوی پروازها با آن مواجه میشوند. یک برف ساده به کام تهرانیها تلخ شده و خبرهای کنسلی پرواز که از فرودگاههای امامخمینی و مهرآباد میرسد، تمامی ندارد و فرودگاه ها را با ازدحام جمعیت مسافران سردرگم مواجه کرده است. بعد از گذشت دو روز، تنها 300 پرواز برقرار شــدهاند. بیش از 155 پرواز ورودی و خروجــی در فرودگاه مهرآباد و بیــش از 45 پرواز در فرودگاهبینالمللیامام(ره)لغوشدهوایندرحالیاست که شرکتهای هوایی پاسخی مناسب برای مسافران سرگرداندراینفرودگاههاندارند.

از طرفی روز گذشته برخی از مسافران به رسانههای مختلف اعالم کردند که نه تنها برای خرید بلیتهای کنسلی با قیمتهای نجومی مواجه شدند، بلکه برای برگشــت از فــرودگاه امامخمینی هم تاکســیهای یکمیلیونتومانیجلویپایآنهاایستادهاند!

در حالی که یکی از خبرگزاریهــای موثق از کرایه تاکسیهای یکمیلیون تومانی و بلیتهای 4میلیون تومانی نوشته است، علی کاشانی حیدری، سرپرست شــرکت شــهر فرودگاهی امام(ره) به «شــهروند» میگوید: همیشه عدهای هستند که از شرایط بحرانی سوءاستفاده میکنند. من به شما قول میدهم تاکسی فــرودگاه نمیتواند به مردم نــرخ یکمیلیون تومانی پیشنهاد دهد؛ چرا که تاکســی فرودگاه هویت دارد، پالک دارد و کد شناســایی سه رقمی دارد. اگر تاکسی فرودگاهچنیننرخیبرایکسیتعیینکند،پوستشرا میکنیم!کافیاستاینرانندهبهمامعرفیشود.

او همچنین از استقرار25 اتوبوس 25 نفره در فرودگاهامامبرایجابهجاییمردمبهمقاصدمیدانهای آرژانتین، آزادی ...و خبر داد و گفت: از دو شب پیش این امکانبرایمردمفراهمشدهاست.

اما چرا اتفاقی مانند برف برای فرودگاههای ما بحران ایجاد میکند؟ مقصود اســعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهایهواپیماییدراینبارهبه«شهروند»توضیح میدهد: نمیتوانیم ضعف زیرساختی در فرودگاههای کشور و صنعت هواییمان را انکار کنیم. سالهای سال صنعت هوایی ما تحــت تحریمهای ظالمانهای بود که ما را از امکانات و تســهیالت روز جهان محروم میکرد اما فروش بلیتهای چندین میلیون تومانی توســط واسطههایی است که هم گریبانگیر مردم شدهاند و هم ایرالینهارابدنامکردهاند.

اوادامهداد:ازتمامیمسافریندرراهماندهعذرخواهی میکنیم و به آنها اطمینان میدهیــم که با تمام توان در حال رســیدگی و رفع مشــکل هســتیم؛ چرا که فرودگاههایکشوربایدبهسرعتخودرااحیاکنند.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی از مردم خواست که شکایات خود را از طریق سامانههای موجود ثبت و پیگیریکنند. خدمهپروازدرترافیکماندند

پروازهاکنسلشد! مشــکل یکی دو تا نیســت. برخی پروازها به خاطر اتوبانهایبلوکهکنسلمیشوند.اسعدیسامانیبابیان اینکه یکی از مشکالت ما در انجام پروازهای فرودگاه امام ترافیک اتوبان تهران ± قم است، به ایلنا گفت: علت کنسلیبرخیازپروازهااینبودکهگروهپروازیازجمله خلبانها و مهمانداران در ترافیــک اتوبان تهران ± قم ماندندوبهپروازنرسیدند.

مقصود اسعدی ســامانی در ادامه هم با بیان اینکه مسافرانمیتوانندتمامهزینهبلیتهایباطلشدهرااز شرکتهایهواپیماییاخذکنند،گفت:همانلحظهکه مسافر بلیت باطلشده را به ایرالین یا آژانس مورد نظر ارایهدهد،میتواندوجهخودرادریافتکند.

او تأکید کرد: بازپرداخت وجه بلیتهای باطلشده شــامل پروازهای چارتری و برنامهای میشود و اینکه گفتهمیشودخسارتبلیتچارتریپرداختنمیشود، صحتندارد.

اوباتأکیدبراینکهدرحالحاضربهدلیلمحدودیت در سطوح پروازی بسیاری از پروازها در فرودگاه مهرآباد و امام لغو و یا با تأخیر بسیار زیادی انجام میشود، گفت: روز گذشته هر چند اعالم شد مشکلی برای نشست و برخاســت هواپیماها وجود ندارد اما پروازهای ورودی استانبولبهتهراننتوانستنددرفرودگاهامامفرودآیندو بهفرودگاهیزدمنتقلشدند.

او ادامه داد: همچنین با توجه به ترافیک ســنگین اتوبان تهران ± قم کترینگ و غذای مسافران به فرودگاه نرسیدوبرخیازپروازهابدونکترینگانجامشد.

اسعدیسامانی تأکید کرد: اینکه گفته میشود باند فرودگاه امام یا مهرآباد هیچ مشکلی ندارد و ایرالینها باید ریســک پرواز را بپذیرند، درست نیست؛ چرا که ایرالینهادرحالحاضربامحدودیتدیدمواجههستند از سوی دیگر با توجه به عملیات برفروبی فضای پارک هواپیماهااشغالشدهاستوجاییبرایپارکندارند.

ماجرایبلیتیکمیلیونتومانیچیست؟

ماجــرا از این قرار اســت که برخی تاکســیداران برای انتقال مســافران به رباطکریم و تهران بهترتیب درخواست مبلغ 500 و یکمیلیون تومان را میکنند. یکی از مســافران در اینباره به تســنیم گفته است: متاسفانه رانندگان در نبود نظارت و با وجود وعدههای متعدد برای جلوگیری از بروز نابسامانی در حملونقل فرودگاه امام برای مسیر فرودگاه تا تهران یکمیلیون تومانمیخواهند؛یعنینفری052هزارتومان.

او بیــان کــرد: راننــدگان خودروهای خــود را در پارکینگ پارک کردهاند و میان مســافران میآیند و پیشنهاداتخودرا(کرایه005هزارتومانیتارباطکریم ویکمیلیونتومانیتاتهران)ارایهمیکنند.

خطونشانفرودگاهامامبرایمتخلفان

«در جاهای مختلف فرودگاه فالســکهای بزرگ چایو01هزارلیوانکاغذیقراردادهایموبهغرفهداران اولتیماتوم دادهایم که در صورت اعتراض یک مسافر در خصوصگرانفروشی(اگرحقهمبامسافرنباشد)دیگر اجازهفعالیتآنهارادرفرودگاهنمیدهیم.»

اینموضوعیاستکهعلیرستمی،عضوهیأتمدیره شرکت شهر فرودگاهی امامخمینی(ره) دو روز پیش ضمن اعالم آن به تســنیم گفته اســت: همچنین به تاکســیهای فرودگاه هم اعالم کردهایــم در صورت نارضایتی یک مسافر دیگر اجازه ورود آنها را به فرودگاه نخواهیمداد.

بازگشتبهشرایطعادیزمانمیبرد! عباس آخوندی، وزیر راهوشهرســازی هم دوشنبه شــب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفت: پروازها در فرودگاههای مهرآباد و امامخمینی از سر گرفته شده استامابازگشتاینفرودگاههابهشرایطعادیدو،سه روززمانمیبرد.

او با اشــاره به اینکه روزانه از فرودگاه مهرآباد 430 پــرواز و از فــرودگاه امامخمینی 220 پــرواز صورت میگرفت، افــزود: پس از بارش بــرف و یخزدگی این فرودگاهها که منجر به بروز اختالالتی در پروازهای آنها شد، نشست و برخاست هواپیماها در آنها از دوشنبه از سرگرفتهشد.

او افزود: از ظهر دوشنبه 0۸ پرواز نشست و برخاست در فرودگاه مهرآباد انجام شد و 20 پرواز هم در فرودگاه امامصورتگرفت.

وزیر راهوشهرســازی تأکید کرد: آنچــه باعث بروز اختالل در پرواز هواپیماها در فرودگاه شد، مشکل نبود دیدمستقیمخلبانبود.

او افزود: خلبان برای بلندشدن از باند هر فرودگاه نیاز به 500 تا 00۶ متر دید مســتقیم دارد و برای نشستن هواپیما به 00۸ متر دید مســتقیم نیاز است؛ در حالی که این دید در فرودگاه مهرآباد به 300 متر رسیده و در فرودگاه امام وضــع بدتر بود. آخوندی گفت: برف اخیر نشان داد که تهران و شــهرهای بزرگ در حملونقل متکیبهجادهاستدرحالیکهبایدبهسمتشهرسازی ریلپایهبرویم. باطلشد! ایرنا نوشته اســت شب گذشته بیشــتر مسافران فرودگاه مهرآباد در مقابل تابلوهــای اطالعات پرواز و دفتر راهنمای مسافران ازدحام کرده بودند تا از آخرین وضع پروازهای خود مطلع شوند؛ اما آنچه در این تابلوها مشاهده میشد عباراتی همچون «تأخیر عملیاتی»، «باطل شد»، «تأخیر در ورود» و «منتظر اعالم باشید» بود.

دیروز هم نیز وضع بر همین منوال گزارش شــده به گونهای که مسافرانی که پروازهای آنها باطل شده بود باحضوردردفترترافیکشرکتهایهواییودفترمدیر ترمینال بر انجام پروازهای خود اصرار میکردند تا به هر نحوی که شــده پروازهای آنها انجام شود که معموال با پاسخمنفیمواجهمیشدند.

بارش سنگین برف که از شــامگاه هفتم بهمن ماه در تهران آغاز شــد، انجام پروازها در فرودگاه مهرآباد و فرودگاه بینالمللــی امامخمینی(ره) را مختل کرد و پس از توقف موقتی پروازها، فعالیت فرودگاه مهرآباد و امام(ره) از ساعت 11روز گذشته آغاز شد، اما اجرای این برنامهنیزنتوانستخیلعظیممسافرانیراکهپروازهای آنان لغو شده بود، راضی کند و آنان همچنان در این دو فرودگاهسرگردانهستند.

در پی بارش شدید برف و بروز مشکالت در سیستم حملونقل هوایی وزیر راهوشهرسازی دوشنبه شب از عملیاتیشدن فرودگاه مهرآباد از روز گذشته خبر داد و اینکه حدود0۸ نشست و برخاست در فرودگاه مهرآباد انجام شده و در فرودگاه امامخمینی نیز 20 پرواز در 9 بهمنماهانجامشدهاست.

او بیان کرد: به منظور بازگشــت به شــرایط عادی ممنوعیت نشســت و برخاســت پروازها از 12 شب تا 5 صبح در مهرآباد را برای دو تا ســه شب لغو کردیم تا بتوانیم در مدت باقیمانده پروازهای بیشــتری داشته باشیموعقبماندگیهایبهوجودآمدهراجبرانکنیم.

با وجود سرگردانی مســافران در فرودگاه مهرآباد، مسئوالن هیچ شرکت هوایی از مسافران خود پذیرایی نکردنــد؛ در حالی که همه شــرکتهای هوایی طبق آییننامهرعایتحقوقمسافرانملزمهستندپسازدو ساعتتأخیرازمسافرانخودپذیراییکنند.

اما با لغو پرواز مســافران در پایانههای مسافری دو فرودگاه پرتردد کشور (مهرآباد و امام) سرگردان شدند و شرکتهای هوایی نیز هیچگونه پذیرایی از مسافران خودبهعملنیاوردند.

با اجراییشدن دستورالعمل رعایت حقوق مسافران هوایی سازمان هواپیمایی کشوری، از اوایل سال 1394 همهشرکتهایهواییملزمشدندضمنکاهشتأخیر پروازهاخسارتمسافرانخودرانیزپرداختکنند.

این دستورالعمل شامل۸ بخش ازجمله نبود تبعیض در اســتفاده از امکانات حملونقل هوایی، ممانعت از سفر، ابطال پرواز، تأخیرات پرواز، تغییر مسیر اجباری توسط شــرکتهای هواپیمایی در طول پرواز، فقدان یا آســیبدیدگی جامــهدان، مســافران توانخواه و شفافسازی نرخ بلیت و خدمات هوایی است که باید با نظارت سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاهها اجرا شود.

در مقدمه این دســتورالعمل تأکید شــده است که حقوقمسافرمجموعهایازسیاستها،دستورالعملها، استانداردها، ضوابط و مقرراتی است که الگوی رفتاری شرکت هواپیمایی و دســتاندرکاران امور پروازی را تدوینمیکندوهدفآنتضمینحقوقمادیومعنوی ورعایتشأنومنزلتمسافراندرفرآیندمسافرتهای هواییاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.