کارگران کرهشمالی آنگوال را ترک کنند

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

ایرنا| خبرگزاری یونهــاپ از کرهجنوبی گزارش کردکارگرانکرهشمالیبایدهرچهسریعتربراساس تحریمهای شــورای امنیت و تصمیم دولت آنگوال این کشــور را ترک کنند. دولت آنگوال اعالم کرد از مدتیقبلتصمیمگرفتهاستقراردادبایکشرکت ساختوسازکرهشمالیرافسخکند.البتهخبرگزاری کرهجنوبی در گزارش خود تصریح کرده که ظاهرا این تصمیم از نوامبر ســال گذشته گرفته شده و در همان زمان هم به اطالع پیونگیانگ رسیده است. اینتصمیممربوطبهقطعنامه1732شورایامنیت است که شهریور سال گذشــته پس از پرتاب یک موشک بالســتیک قارهپیمای کرهشمالی تصویب شد و در آن محدودیتهایی برای فعالیتهای اتباع کرهشمالیدرکشورهایدیگراعمالشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.