تحقیق و تفحص از ثبت سفارش و واردات خودرو

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

خانه ملــت| اســداهلل قرهخانی ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس از کلیدخوردن تحقیق و تفحص از ثبت ســفارش، تعرفه و واردات خودرو خبر داد و گفــت: ای کاش افزایش قیمت ناشــی از سیاســتهای مربوط به واردات به جیب دولت میرفت و یکباره اعالم میکردند که از فردا تعرفهها به این میزان است تا یک عده سوءاستفاده نکنند و رانت برای یک عده خاص ایجاد نشود اما این موضوع به صورت تدریجی و در یک پروسه زمانی اعمال شد واینپولبهجیبدولتنرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.