پیام «تماس صوتی تلگرام» فیشینگ است

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

مهر| هادی ســجادی، معاون ســازمان فناوری اطالعات با اشاره به انتشــار پیام «سرویس تماس صوتی و تصویری تلگــرام» در میان کاربران گفت: این پیام یک نســخه جعلی از تلگرام اســت که به دفترچهکاربرنفوذمیکند.اوتوضیحداد:درصورتی که کاربران لینک حاوی این پیغــام را باز کنند، به صفحهای جعلی شبیه پیامرســان تلگرام هدایت میشوند که باعث میشــود این بدافزار به تمامی کانتکتهایکاربر(دفترچهشمارهتلفن)دسترسی پیداکند.اوباتأکیدبراینکهاینلینکیکفیشینگ از تلگرام اســت، اضافه کرد: تاکنــون کارکردی به غیراز دسترسی به دفترچه تلفن کاربر از این بدافزار مشاهدهنشدهاستوتنهااقدامیکهصورتدادهاین اســت که این پیام را به شمارههای فردی که لینک را دانلود کرده اســت، ارسال میکند. معاون امنیت سازمان فناوری اطالعات گفت: بهزودی تحلیل این آزمایشگاهها از این ویروس رایانهای منتشر میشود. سجادی با اشاره به اینکه حجم فایلی که از طریق این بدافزار دانلود میشود، حدود 13 مگابایت است، اضافه کرد: بالفاصله پس از نصب این فایل، این پیام بهصورت اتومات به شــماره تلفنهــای موجود در گوشیکاربرارسالمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.