معرفی بهترین و بدترین خودروها

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

براساس جدیدترین گزارشها در دسته قیمتی خودروهــای 25 تا 05میلیون تومــان پارس تندر تولیدیپارسخودروباالترینعددرضایتمشتریان و خــودروی تیبا2 پایینترین رضایــت را در میان خودروهای این رده کسب کرده است. نتایج تحقیق اندازهگیری رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای سوارینشانمیدهدکهدستههایقیمتیمختلف خودروهای ســایپا131، پارس تندر، امویام x22 (TM)،کیاپیکانتو،رنوکپچر،تویوتاپریوسوبیامو 530 باالترین میزان رضایت مشــتریان از کیفیت محصول را کســب کرده اســت. در این تحقیق، با 9۶هزار و 74 نفر از خریداران 97 خودروی سواری که از 17 شرکت عرضهکننده خودرو در ۶ماهه اول سال 139۶ خودرو خریداری کرده بودند، مصاحبه انجامشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.