سرمایهگذاری مستقیم چینیها در ایران

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

محمد خزاعی، رئیسکل سازمان سرمایهگذاری با اشــاره به توسعه روزافزون روابط همهجانبه تهران و پکن گفت: شرکتهای چینی از اواخر سال 92 تا دیماه ۶9 نزدیک به 3.2میلیارد دالر ســرمایهگذاری مســتقیم در ایران انجام دادهاند، درحالیکه این سرمایهگذاری از سال57 تا سال29 فقط011میلیون دالر بوده است.

پیش از این « پانگ سن» ســفیر جمهوری خلق چین در تهران ارزش تجاری ایران و چین در 11 ماهه سال 2017 میالدی را 33میلیارد و 0۶۶میلیون دالر اعالم کرد که در همسنجیباپارسال5.02درصدافزایشداشتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.