با‌کسانی‌که‌مصوبات‌«احیای‌دریاچه‌ارومیه»‌را‌اجرا‌نکنند،‌برخورد‌م‌یکنیم‌

معاون اول رئیسجمهوری:

Shahrvand Newspaper - - اقتصاد مقاوم -

شهروند| قصه حزنآلود خشکشدن تاالبهای ایران حاال دیگر جهانی شده اســت. یعنی نه فقط کارشناسان و مسئوالن بینالمللی متخصص محیطزیست که کســی چون لئوناردو دی کاپریو، بازیگر سرشناس هالیوود نیز یکی از پستهای اینستاگرام خود را به «دریاچه ارومیه» اختصاص میدهد و از خشکشــدن این تنها دریاچه نمک خاورمیانه- که از ویژگیهای تاالبی نیز برخوردار است- ابراز نگرانی میکند. حاال معاون اول رئیسجمهوری میگوید: با دســتگاههایی که مصوبات «احیای دریاچه ارومیه» را اجرا نکنند، برخورد میشود. اسحاق جهانگیری که دیروز در جلســه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ســخن میگفت، تأکید کرد: همه دستگاهها مکلف به اجرای دقیق و کامل این مصوبات هستند و اگر کسی از این مصوبات تخطی کند،بایدپاسخگوباشد.

او همچنین با اشــاره به برخــی گزارشها دربــاره فعالیت برخی واحدهایتولیدیوصنعتیکهدرمغایرتبابرنامههایاحیایدریاچه ارومیه هستند، افزود: ســازمان حفاظت محیطزیست هم در مرحله احداث و هم در مرحله بهرهبــرداری از واحدهای تولیدی باید نظارت داشته باشــد تا چنانچه عملکرد واحدهای تولیدی در مناطق غرب کشور که برخالف مصالح دریاچه ارومیه باشــد، از ادامه فعالیت آنها جلوگیریشود.

جهانگیری همچنین با تأکید بر ضرورت بکارگیری روشهای نوین آبیاری که با بیشترین بازدهی و صرفهجویی در منابع آب همراه است، خاطرنشان کرد: الزم اســت در حوضه دریاچه ارومیه مقرراتی وضع شود تا پس از استفاده از روشهای آبیاری نوین، آب صرفهجوییشده برای توسعه کشت و زراعت و توسعه مصرف مورد استفاده قرار نگیرد.

او حاال از از سازمان برنامه و بودجه کشور میخواهد که در تخصیص اعتبارات نگاه ویژهای به طرحها و پروژههای مرتبط با احیای دریاچه ارومیه داشته باشــد و حتیالمقدور اعتبارات این طرحها را با اولویت تخصیصدهد.

برخیتاالبهایکشوردرحالخشکشدنهستند معاون اول رئیسجمهوری همچنیــن بازدیدهای خود از دریاچه بختگان در اســتان فارس و برخی تاالبها نظیر شادگان و گاوخونی را هم مورد اشــاره قرار داد و افزود: متاسفانه برخی تاالبها در کشور درحال خشکشدن هستند که الزم است توجه ویژهای به این تاالبها داشته باشیم؛ چراکه اهمیت این تاالبها برای مردم شهرهای اطراف آنها بسیار زیاد است و این تاالبها درصورت خشکشدن میتوانند به کانونهایبحرانبرایجمعیتساکندراینمناطقتبدیلشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.