‌مشاغل‌مجازی‌به‌شرط‌زیرساخت‌

Shahrvand Newspaper - - اقتصاد مقاوم -

رضا عســگری، فرماندار زنجان گفــت: ایجاد کســبوکار در فضــای مجــازی در بخشهای مختلف و کشاورزی و آموزشی نیاز به زیرساخت دارد. او در جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتی در اســتانداری زنجــان با اشــاره به ایجــاد فضای کســبوکار در فضای مجازی افزود: ایجاد فضای کســبوکار در فضــای مجــازی در بخشهای مختلف و کشاورزی و آموزشی نیاز به زیرساخت دارد.

او گفت: توجه به فضای کســبوکار در فضای مجازی باعث اشــتغال شده و توســعه اقتصادی را بــه دنبال دارد. فرماندار زنجــان با بیان اینکه در روســتاهای اســتان زنجان حتی تلفن همراه با اختالل مواجه اســت، ابراز کرد: روســتاهای شهرستان زنجان به لحاظ برخورداری از اینترنت زیرساخت مناسبی ندارند.

عســگری با بیــان اینکه شــرکت مخابرات و فناوری نسبت به سرویسدهی روستاها به بخش خصوصی برنامهریزی و مدیریت الزم را داشــته باشد، گفت: ســرمایهگذار ملزم است که اینترنت و تلفن همراه در روستاها را پوشش بدهد که این مهم در روستاهای استان مغفول مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.