افتتاح‌مرکز‌منطق ‌های‌سازمان‌ملل‌در‌تهران‌

Shahrvand Newspaper - - اقتصاد مقاوم -

آیین افتتاح مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطالعات بالیــا )APDIM( روزهای دهم و یازدهم بهمن ماه سال جاری با حضور مقامات و نمایندگان کشورهای عضو اسکاپ در تهران برگزار میشود. همزمان با افتتاح مرکز اپدیم که به عنوان یکی از مراکز منطقهای سازمان ملل متحد فعالیت خواهد کرد، موافقتنامــه اداری مالی آن با حضور رئیس ســازمان برنامه و بودجه و شمشــاد اختر معاون دبیرکل ســازمان ملل متحد و دبیر اجرایی اسکاپ امضا خواهد شد. کاهش تلفات، خسارات و آثار منفی بالیای طبیعی از طریق تقویت مدیریت اطالعات حوادث و بالیا در آسیا و اقیانوسیه، تقویت تواناییها و ظرفیتهای فنی و سازمانی کشورها و سازمانهای منطقهای در زمینه مدیریت اطالعات بالیا و کاهش خطرپذیری بالیا و اجرای چارچوب توافق سندای در خصوص افزایش مقاومتپذیری در برابر بالیای طبیعی و کمک به تقویت همکاریها و هماهنگیهــای منطقــهای میان کشــورها و سازمانهای منطقهای در زمینه مدیریت اطالعات بالیا در راســتای توســعه اقتصــادی و اجتماعی کشورها و دستیابی به اهداف توسعه هزاره ازجمله اهداف مرکز اپدیم خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.