تفاهمنامه‌س ‌هجانبهت‌وسعهب‌نگا‌ههای‌کوچک

Shahrvand Newspaper - - اقتصاد مقاوم -

تفاهمنامهسهجانبهایبینسازمانصنایعکوچک، شهرکهای صنعتی ایران و معاونت امور اقتصادی و بازرگانیوزارتصنعت،معدنوتجارتواتاقاصناف ایران امضا شــد. این تفاهمنامه برای اجرای هر چه بهتر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از توسعه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط به امضا رســید.صادق نجفی، رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتیایراندراینمراسمگفت:تاکنونتالشهادر سازمان برای توسعه صنایع کوچک و متوسط بوده است که نتیجه آن ثبت669 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور است اکنون بیش از 800 مورد آن در حال بهرهبرداری اســت که نزدیک به 04درصد از صنایع کوچک و متوسط کشــور در این مناطق مستقر شدهاند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایجاد تحرک در بازار عمده مشــکل صنایع کوچک و متوســط است، گفت: بهبود وضع سختافزاری و نرمافزاری در حوزه صنایع کوچک و شهرکهایصنعتیدوهدفاصلیاستکهبااولویت مناطق محروم و استفاده از ابزارهای مختلف در حال پیشبرد است با این حال کاســبان بازاری یک رکن اصلیدرافزایشفروشتولیداتداخلیهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.