حمایت‌از‌پیا‌مرسا ‌نهای‌داخلی‌

Shahrvand Newspaper - - اقتصاد مقاوم -

حمایــت از تولیدکنندگان و پیامرســانهای داخلی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در دیدار مدیرعامل مخابــرات ایران با دبیر شــورای عالی فضای مجازی مورد تأکید قرار گرفت.

مجید صدری در این دیدار با اشــاره به تعامل با بازیگران حوزه ICT در چارچوب مصوبات نهادهای باالدستی گفت: شرکت مخابرات ایران برنامههای توسعه خود را به منظور حمایت از تولید محتوای داخلی و اشــتغالزایی در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات طراحی و پیادهسازی میکند.

صــدری گفــت: اعمال تعرفــه ارزانتــر برای پیامرســانهای داخلی و تأمین امکانات مورد نیاز بخش خصوصی در جهت حمایت از تولید محتوای داخلی و تحقق اقتصــاد دیجیتالی صورت گرفته است.

او با اشاره به نقش سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی گفت: بازار ارتباطات کشــور نیاز به یک تحول اساســی در افزایــش ترافیک مصرفی داخلی دارد و در این جهت شرکت مخابرات ایران در راه توسعه زیرساختها به منظور تحقق اقتصاد مقاومتــی و حمایــت از اســتارتآپها و صنایع دانشبنیان گام برمیدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.