وضعیت انبارهای هاللاحمر قابل دفاع نیست

رئیس جمعیت هاللاحمر:

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقى -

شهروند رئیس جمعیت هاللاحمر با بیان اینکه وضع انبارهای جمعیت قابل دفاع نیست، گفت: میزان ذخیره انبارهــا به کمتر از 03درصد کاهش پیدا کرده و برای اینکه به وضع نزدیک به استانداردبرسد،005میلیارداعتبارنیازدارد.

علیاصغر پیوندی در گفتوگو با ایسنا در مورد وضع انبارهای جمعیت هاللاحمــر اظهار کرد: وقتی من افتخار حضور در جمعیت هاللاحمر را پیدا کردم، وضع را ارزیابی کردیم تا ببینیم شرایط چگونه است. براســاس پروتکلهای فدراسیون بینالمللی صلیبسرخ و هاللاحمر باید 16 قلم شــامل پتو، چراغ والوور، زیرانداز، ست بهداشتی ...و در انبارها داشته باشیم و بر اساس استانداردها دپوی این اقالم باید به انــدازه 2درصد جمعیت استانها و یکدرصد جمعیت شهرستانها باشد. برای تهران این درصد کمی بیشــتر و چیزی در حدود 5 تا 01درصد است ولی متاسفانه به خاطر شرایط بد اعتباری که در ســالهای قبل وجود داشــت و هنوز هم به شــکلی ادامه دارد حدود 04درصــد انبارهای ما این اســتاندارد جهانی را داشتند.

وی افزود: بعد از اینکه زلزله کرمانشــاه اتفاق افتاد، باید از استانهای معین و سایر استانها این مسأله را بهسرعت حل میکردیم که خوشبختانه ایناتفاقافتادولیدپووذخیرهانبارهایماکاهش پیدا کرد و به کمتر از 03درصد رســید که وضع چندانقابلدفاعینیست.

پیونــدی در همین رابطــه افــزود: در بحث بودجهای که ارتباط مســتقیم با ذخیره انبارهای ما دارد در طول ســه ســال ‪95 49،‬ و 96 از ماده 10 و 21تبصــره 31باید بودجــهای برای خرید هلیکوپتــر و دپوی انبارها اختصــاص پیدا کند که میزان آن نزدیک به هزارمیلیارد تومان بود. با تالشها و مساعدتهای دکتر نوبخت و با توجه به وضعخاصیکههاللاحمرداردصدمیلیاردتومان این بودجه امسال پرداخت میشود و امیدواریم با این مبلغ دپوی انبارها را از نظر چادر و سایر اقالم افزایش دهیم.بهگفته وی، سهم بودجه 96 از ماده 10 و 12 مشخص شده و 005میلیارد تومان است که عالوه بر 001میلیارد تومان آنکه قرار اســت تخصیص پیدا کند، اگر 004میلیــارد باقی آن را هم اختصاص بدهند میتوانیم در وضع قابل قبول وقانعکنندهایهمبرایتهرانوهمتمامکشورقرار بگیریم؛ولیبازهمممکناستبرایحوادثآینده کهممکناستخیلیپیچیدهباشدآمادگیالزمرا نداشته باشیم. وی با اشاره به اینکه وضع بودجه هاللاحمر در ســال 97 قابل قبولتر از امســال خواهد بود، گفت: دولت در بودجه ســال آینده به جمعیت هاللاحمر نگاه ویژهای داشــته است و الحمدهلل مجلس و کمیســیون تلفیق نیز بسیار کمک کردند که جا دارد از مجلس و هیأت دولت تشکر کنیم؛ ولی به هر حال ما به این وضع بسنده نمیکنیم و ایدهآل ما با توجه به شــرایط اقلیمی کشــور بیش از این اســت. ما باید این آمادگی را داشته باشیم که اگر خدایی ناکرده حوادث بزرگتر اتفاقافتاد،بتوانیمحضوردرستیداشتهباشیم.

رئیس هاللاحمر اضافه کرد: نکته قابل توجه ایناستکهدولتباشرایطخاصیکهدارد،تالش کرد که به ما کمک کند و در کنار آن ما هم از منابع داخلی هاللاحمر باید اســتفاده کنیم تا بتوانیم به شــکلی درآمد را زیاد و به حل مشکالت مردم کمککنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.