آمادگی جمعیت هاللاحمر فارس برای مواقع بحرانی

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقى -

خدماتی کــه جمعیت هاللاحمــر در روزهای گذشــته به مردم در بحرانی که برف به وجود آورد، ارایه کرد در بسیاری رسانهها بازخورد داشته اما در کنار این اخبار موارد دیگری هم بودند که رسانهها به آن پرداختنــد؛ خبرگزاری فارس در گزارشــی آمادگی جمعیت هاللاحمر فــارس را برای مواقع بحرانی بررســی کرده و نوشته اســت: هاللاحمر فارس که در امدادرســانی به زلزلــهزدگان اخیر در غرب کشور عملکرد خوبی داشته است با برگزاری نشستها و گردهماییها برای داوطلبان خود برای مواقع بحرانی و امدادرســانی موثر آمادهتر میشود. یکی از مواردی که در زمــان وقوع حوادث و بالیا در نجات جان آســیبدیدگان حوادث اهمیت دارد، امدادرسانی به موقع، منســجم و ساماندهیشده است. جمعیت هاللاحمر فارس که در امدادرسانی به زلزلهزدگان اخیر در غرب کشــور عملکرد خوبی داشته اســت با برگزاری نشستها و گردهماییها برایداوطلبانخودبرایمواقعبحرانیوامدادرسانی موثرآمادهترمیشود.مدیرعاملجمعیتهاللاحمر استان فارس با اشــاره به شیوه عملکردی جمعیت هاللاحمر به خبرنگار فارس میگوید: هاللاحمر داوطلبمحوراستومنابعانسانیسرمایهاجتماعی این جمعیت به شمار میرود. جمعیت هاللاحمر با رویکرد ارایه خدمات عامالمنفعه و بشردوستانه و بهعنوانمعیندانشگاهعلومپزشکیدرحوزهدرمان فعالیتمیکند.

تجهیزاتهاللاحمربهروزمیشود بهداشتنیوزدرگزارشیسخنانرئیسجمعیت هاللاحمررابرجستهکردهونوشتهاست:علیاصغر پیونــدی رئیس جمعیــت هاللاحمر جمهوری اســالمی ایران بر ضرورت بهروزرسانی تجهیزات امدادرســانی تأکید کرد. وی در ســفری کوتاه به ایتالیا، با اشــاره به اهمیت نقــش هاللاحمر در بحرانهایکشورازجملهبرفوکوالکاخیروزلزله کرمانشاه اظهار داشت: برنامه و راهبرد هاللاحمر ایران این است که ما بتوانیم از تجهیزات پیشرفته درامدادرسانیاستفادهکنیم.ویافزود:مابههمین منظوروقبلازعزیمتبهاجالسژنوتوقفکوتاهی در شهر رم داشــتیم و با «فرانچسکو روکا» رئیس فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هاللاحمر دیدار و در این زمینه گفتوگو کردیم. رئیسجمعیتهاللاحمرایرانگفت:ماقصدداریم که با توجه به روابط دیرینه میــان ایران و ایتالیا، از تجهیزات پیشــرفته این کشــور در بهروزرسانی تجهیــزات امدادی خودمــان اســتفاده کنیم و امیدواریمبدینصورتبتوانیماقداماتمناسبتری را برای مقابله با بحرانهای کشــوری مانند برف و کوالک و زلزله برای مردم عزیزمان داشته باشیم. هاللاحمر جمهوری اســالمی ایــران به عنوان یکی از 20 کشــور عضو هیأت حاکمه فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هاللاحمر در اجالس ژنو شرکت خواهد کرد. فرانچسکو روکا، رئیس صلیبســرخ ایتالیا که ریاست فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هاللاحمر را بر عهده دارد نیز اظهار داشــت: ما با هاللاحمر ایران روابطی تاریخی و دوستانه داریم و این روابط باگذشتسالهاازطریقتبادلداوطلبان،تجربیات فرهنگی و حتی تبادالت مهم ارزشمند در زمینه حقوق انســانی بینالمللی تقویت شده است. وی افزود: دو کشــور ایران و ایتالیــا همچنین دارای جنبههای مشــترک در رابطه با آشنایی با فجایع طبیعی هستند و در مســیر آموزش داوطلبان با یکدیگر همــکاری میکننــد و اینگونه تبادالت ادامه دارد.

تهیهبرنامهخالهشادونه باموضوعوظایفهاللاحمر خبرگزاری برنا نیز در خبری کوتاه از ســاخت برنامه«خالهشادونهدرکلبهکوهستانی»باموضوع معرفی اهداف و وظایف جمعیــت هاللاحمر به کودکان و نوجوانان خبر داده اســت. قرار است این برنامه طی 50 قسمت در شهرک سینمایی غزالی تولیدشودوآموزشهایخودامدادیوبشردوستانه را به کودکان بین پنج تا هشــت ساله ارایه دهد. بر اســاس این گزارش، تولید برنامه «خالهشادونه در کلبه کوهستانی» در بهمن ماه جاری آغاز میشود و به مدت 25 روز در دو نوبت صبح و عصر با حضور 50 نفر از اعضای کانون غنچههای هالل ادامه دارد. برنا همچنین از زبان سرپرســت جمعیت هالل احمرشهرستان کرج اعالم کرد که یک کوهنورد که در ارتفاعات برفی بیجیکوه عظیمیه کرج دچار حادثهشدهبود،توسطامدادگراننجاتیافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.