3پروژه بزرگ خدماتی و امدادی در کردستان افتتاح میشود

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقى -

شــهروند| مدیرعامــل جمعیــت هاللاحمر کردستان گفت: به مناسبت دهه فجر امسال 3 پروژه بزرگ خدماتی و امدادی در اســتان افتتاح میشود. حسن خدابندهلو با اشاره به اینکه امسال به مناسبت دهه فجر 3 پروژه بزرگ خدماتی و امدادی در استان افتتاحمیشود،اظهارداشت:یکیازاینپروژههاپایگاه امدادهوایی جمعیت هاللاحمر کردســتان بوده که با اعتباری بالغ بر 7میلیــارد تومان از محل اعتبارات استانی آماده افتتاح است. وی گفت: این پایگاه فضای مناسبی برای اســتقرار بالگرد، تیم پرواز، امدادگران، نجاتگرانوکادرپروازجهتارایهامدادهواییاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.