بازدید معاون بهداشت درمان و توانبخشی از بیمارستان نورافشار

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقى -

شهروند| دکتر حسن صفاریه، معاون بهداشت، درمان و توانبخشــی جمعیت هاللاحمر با حضور در بیمارســتان فوقتخصصی نورافشار از بخشهای مختلف این بیمارستان بازدید کرد. معاون بهداشت، درمان و توانبخشــی در جریان بازدید از بیمارستان فوقتخصصی نورافشــار رهنمودهای الزم را جهت افزایش ســطح بهرهوری در راســتای ارایه خدمات مطلوبتر به بیماران ارایه کرد. همچنین نشســت مشــترکی با حضور دکتر حســن صفاریه، معاون بهداشــت، درمان و توانبخشــی و دکتر نعیمیپور، مدیرعامل بیمارستان نورافشار برگزار شد که در این نشست دکتر حسن صفاریه به ارایه نظرات اصالحی خود در رابطه با ارایه خدمات گســترده به بیماران و راهکارهای الزم جهت ارتقای فعالیتهای بازتوانی و توانبخشیپرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.