تقدیر استاندار از زحمات عوامل هاللاحمر استان تهران

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقى -

شــهروند| اســتاندار تهران جهت بررسی روند بازگشایی مسیرهای مسدودشده بر اثر برف و کوالک اخیر و همچنین نظارت بر امدادرسانی به هموطنان در راه مانده در محورهای مواصالتی اســتان تهران با مدیرعامل هاللاحمر اســتان تهران دوشنبه شب عازم این محورها شد. استاندار تهران پس از برگزاری جلسهای اضطراری درخصوص برفوکوالک اخیر که باعث گرفتاری تعدادی از هموطنان در برفوکوالک و همچنیــن بروز برخــی مشــکالت در محورهای مواصالتی این استان شــده بود، به همراه مدیرعامل هاللاحمر اســتان تهران، معاون عمرانی استانداری تهرانوفرماندارانشهرستانری،ورامینورباطکریم ازمحورهایبحرانزدهوروندامدادرسانیبههموطنان بازدید کرد. مقیمی ضمن بازدید از محور تهران-قم و جاده چرمشــهر به حســنآباد در شهرستان ری، ضمن تقدیر از حضور موثر و مستمر عوامل عملیاتی هاللاحمر استان تهران در امدادرسانی به هموطنان برف و کــوالک اخیر، تســریع در روند بازگشــایی مسیرهایمسدودشدهراازمسئوالنمربوطهخواستار شد تا بتوان بهزودی شاهد رفع مشکالت پیشآمده برای در راه ماندگان بود. کتابدار، مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اســتان تهران نیز ضمن ارایه گزارشی از روند امدادرسانی صورتگرفته از ابتدای بارشها و به سببآنمشکالتپیشآمدهدرمحورهایمواصالتی استان،نیازپایاندادنبهبحرانپیشآمدهرابازگشایی مسیرهای مسدودشده دانست تا بدین شکل بتوان از بروز اتفاقــات ناگوار برای هموطنــان در راه مانده جلوگیریکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.