از گرفتاران در برف

انجام 10 پرواز برای نجات و انتقال 30 تن

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقى -

شهروند|مرتضیسلیمیبااشارهبهاینکهنیروهایجمعیتهاللاحمر از 5 بهمن اقداماتی را برای کمک به شــهروندان گرفتــار در برفوکوالک داشتهاند، گفت که تا ساعت 6 روز سهشنبه، 22 استان متأثر از برفوکوالک بوده و خدماتی از سوی نیروهای هاللاحمر به شهروندان این مناطق ارایه شدهاست.

رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت هاللاحمر اعالم کرد: استانهای آذربایجانشرقیوغربی،اردبیل،اصفهان،البرز،تهران،چهارمحالوبختیاری، خراســانرضوی، خراســانجنوبی، خوزستان، زنجان، ســمنان، قزوین، کردستان، کهگیلویهوبویراحمد، گلســتان، گیالن، لرستان، مازندران، قم، همدان و مرکزی ازجمله استانهایی هستند که طی روزهای گذشته با برف و باران شدید همراه بودهاند. سلیمی از ادامه خدماترسانی نیروهای امدادی در محورهای ارتباطی کشــور خبر داد و تصریح کــرد: نیروهای جمعیت هاللاحمر اکنون در 209 محور، شهر و روستا در حال امدادرسانی هستند و تاکنون به بیش از 64 هزار و 40 تن امدادرسانی شده است و 22هزار و 995 نفرنیزاسکاناضطرارییافتهاند.

رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت هاللاحمــر در خصوص انتقال

مصدومانبهبیمارستانخاطرنشانکرد:روزهایگذشته86شهروندمصدوم متأثر از برف به بیمارستان منتقل شده 164و نفر نیز خدمات درمان سرپایی دریافت کردهاند. ســلیمی به فعالیت 567تیم امدادی متشکل از 3هزار و 881امدادگر و نجاتگر جمعیت هاللاحمر برای امدادرسانی به هموطنان گفت: 63هزار و 200 تخته پتو، 23هــزار و 500 بطری آب معدنی، 22هزار و 20 قوطی انواع کنسروجات، 4هزار و 018کیلوگرم خرما، 51هزار و 290 قرص نان، 72هزار و 094بیسکویت در میان افراد گرفتار توزیع شده است. ســلیمی بیان کرد: 2هزار و 681 خودروي گرفتار در برف با کمک نیروهای هاللاحمر رهاســازی شد. به گفته رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت هاللاحمر امدادرسانی در01 استان آذربایجانشرقی، البرز، تهران، سمنان، قزوین،گلستان،گیالن،لرستان،مازندرانوقمادامهدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.