برگزاری سومین جلسه کارگروه توانمندسازی سازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقى -

شهروند|سومینجلسهکارگروهتوانمندسازیبا حضور رئیس، معاونان و روسای ادارههای تخصصی ســازمان داوطلبان به همراه معاونــان داوطلبان جمعیت هاللاحمر اســتانهای فارس و تهران به منظور بررسی دستورالعمل پیشــنهادی «نحوه جذب، جمعآوری، توزیع اقالم امدادی و کمکهای مردمی در بحران» که از ســوی سازمان مدیریت بحران وزارت کشــور ارایه شــده بود، در سازمان داوطلبان برگزار شــد. دکتر رضا انــدام با تأکید بر ضرورت نظر کارشناسی در موضوعهای تخصصی ســازمان برای حلوفصل مشکالت رایج در جریان جمعآوری کمکهــای مردمی بــه زلزلهزدگان استان کرمانشاه، خواســتار تدوین دستورالعملها و پروتکلهایــی در ایــن خصــوص در حــوادث وسوانحشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.