مجازاتسنگینبرایفروشندگانعتیقههایتقلبی

Shahrvand Newspaper - - شهروند حقو -

مردم اگــر بدانند چــه مجازات ســنگینی در انتظار دارنــدگان و فروشندگانعتیقههایتقلبیاست، هیچگاه به سراغ این اشیا نمیروند. براســاس ماده ۶۶۵ قانون مجازات اســالمی هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی - تاریخی اعــم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آنرابهقصدعرضه،قاچاقیافروش،معرفی،حملیانگهداریکندیاباآگاهیازتقلبیبودن اثر خریداری کند به حبس از1۹ روز تا۶ ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظرکارشناسازسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریمحکوممیشود.

همچنینبراساستبصرهمنضمبهاینقانون،نمونهتقلبیبهاشیاییاطالقمیشودکهدر دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی - تاریخی اصیل اســت یا بدون آنکه نمونه اصلی وجود داشته باشد بهعنوان اثر فرهنگی-تاریخی اصیل معرفی شود و سازنده یا سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگریبرایتشخیصازاصل،عالمتیرویآنحکنکردهباشند.

در تبصره دوم این قانون آمده است: چنانچه شی تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن را به فرض وجود کارشناسان سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری تعیین میکند. اشیای مکشــوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ضبط میشود و حکم این تبصره شامل اشیایی که قبل از الزماالجراشدن این قانونضبطشدهنیزمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.