حقی برای آثار باستانی

قانونگذار مجازاتهایی برای دارندگان و فروشندگان آثار باستانی در نظر گرفته است

Shahrvand Newspaper - - شهروند حقو -

مهرنــوش گرکانی - شــهروند حقوقی| سالهاســت مردمی هســتند که برای پیدا کردن گنج دست به هر کاری میزنند. گنجیاب میخرند و سراغ مناطق باســتانی و قدیمی میروند به امید پیدا کردن یک کوزه طال یا چند کاســه سفالی. اما همه گنجها در پی حفاریهای غیرقانونی به دست نمیآید و بسیاری در حین حفاری برای چاه یا دیگر فعالیتهای اینچنینی در زمینشان با گنجینههای ارزشمندی روبهرو میشوند که ارزش بسیار باالیی دارند، ولی به واسطه نوع برخورد نهادهای متولی با آنها یا در خوشــبینانهترین حالت رقم بسیار اندکی که دستشــان را میگیرد، ترجیــح میدهند، راه جویندههای غیرقانونی میراث باســتانی را در پیش بگیرند.بیشترگنجهایباستانیمعموالغیرقانونیبه دست میآیند و غیرقانونی هم به فروش میرسند و پس از چندین دست واسطهگری در بیشتر اوقات به خارج از کشور قاچاق شــده و از دیدگان مردم ایران به دور میمانند. اما قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراندربارهزیرخاکیوهرگونهگنجیابیودفینهیابی و خسارت و آسیب رســاندن به آثار باستانی کشور مجازاتی را مشخص کرده است.

در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اســالمی آمده است: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دســت آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بــوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سهسال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشــور و آالت و ادوات حفاریبهنفعدولتمحکوممیشود.چنانچهحفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، عالوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آالت و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقررمحکوممیشود.»

درواقع پیدا کردن تصادفــی چنین آثاری اتفاقی نیستکهبرایهمهبیفتد،اماایناتفاقمنحصربهفرد را به پای خوششانســی خودتان نگذارید. هر کسی اموال تاریخی ± فرهنگی را به صورت تصادفی پیدا کند و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نســبت به تحویل آن اقدام نکند، بــه ضبط اموال مکشــوفه محکوم میشــود. این مجازات سبک در قانون مجازات اسالمی برای کسانی پیشبینی شده است که برحسب اتفاق چنین اشیایی را پیدا کنند. اما جویندگان عتیقه با مجازاتهای ســنگینتری روبهرو میشــوند. حتی کاوش و حفاری برای پیدا کردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع اســت و با ۶ ماه تا سهسال حبس بهعالوه ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آالت و ابزار جرم به نفع دولت نقرهداغ میشوند. اگر مرتکب این جرایم پا را از این هم جلوتر بگذارد و عملیات کاوش و حفاری خود را در بقاع متبرکه و اماکــن مذهبی و اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، ادامه دهد، به حداکثر مجازاتی که در باال به آن اشــاره کردیم، محکوم میشــود. در مواد 8۵۵ به بعد قانون مجازات اســالمی مصوب 137۵ (تعزیرات) قانونگذار تالش کرده است با پیشبینی چنین جرایم و مجازاتهایی از ثروتهای مشترک مردمایرانمحافظتکند.

در ادامه مجازاتهایی که بــرای خرید و فروش، صــادر و قاچاقکــردن همچنین پیدا کــردن آثار باســتانی در قانون در نظر گرفته شــده اســت را میخوانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.