صادر و قاچاق کردن اشیای باستانی جرم است

Shahrvand Newspaper - - شهروند حقو -

صادر کردن اشــیای عتیقه بهطورکلی ممنوع اســت و این موضــوع در مقررات مختلف مورد نظر قانونگــذار قرار گرفته است. مواد ۶1 و 17 قانون راجع به حفظ آثار ملی، خارج کردن اشیای عتیقه از کشــور را تحت ضوابط خاصی منوط به کسب اجازه از دولت کرده بــود، اما در مقررات الحق، این عمل بهطور کل ممنوع شده است. ازجمله ماده یک تصویبنامه ممنوعیت صدور هرگونه اشیای عتیقه و هنری و زر و سیم مصوب شورای انقالب اسالمی۲۲/۰1/8۵31 که مقرر میدارد: «صدور هرگونه اشیای عتیقه و هنری از کشور ممنوع است.» بند «د» ماده یک قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور مصوب ۹1 آذرماه سال ۹۶31 مقرر داشته: «هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آننینجامدقاچاقمحسوبوتمامیاموالیکهبرایخارجکردن از کشور در نظر گرفته شده اســت، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میشود.» درنهایت، طبق ماده 1۶۵ قانون مجازات اسالمی، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشــور هرچند به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب میشود و مرتکب عالوه بر استرداد اموال به حبس از یکسالتاسهسالوپرداختجریمهمعادلدوبرابرقیمتاموال موضوع قاچاق محکوم میشــود. لذا نهتنها صادر کردن اشیای عتیقهبلکههراقدامیکهدراینراستاصورتگیرد،اعمازاینکه اشــیای عتیقه مورد نظر از حفاری غیرمجاز کشف شده باشند یا خیر، جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.خرید و فروش یا صادر کردن اشیای عتیقه در صورتی که قاچاق محسوب شود، طبق بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب، رسیدگیبهآندرصالحیتدادگاههایانقالباست،درغیراین صورت، رسیدگی به جرایم در صالحیت دادگاه عمومی است. ایناقداماتچگونهقاچاقمحسوبمیشود؟

قاچاقدرقوانینومقرراتمربوطهدارایتعریفواضحوروشن نیســت. در قوانین مختلف، تعاریف گوناگونی برای این عمل ارایه شده است، به نحوی که تعریف قاچاق موادمخدر، اسلحه، ارز، کاال... هرکدام دارای شــرایط خاص خود هستند. بعضی از نویسندگان،قاچاقرابهطورکلیتعریفکردهاند؛ازجمله«قاچاق عبارت است از خرید و فروش یا صادر یا نگهداری و مخفی کردن یا حملونقل کاال از نقطهای به نقطه دیگر برخالف ممنوعیت یا محدودیتقانونی.»

این تعریف نیــز ناظر به نوع خاصی از قاچــاق، یعنی قاچاق کاالست.آنچهجزءالینفکقاچاقمحسوبمیشود،واردوصادر کردن اشیای ممنوعه است. در مورد اشیای عتیقه، قانونگذار

عالوه بر صادر کردن این اشــیا، در مــاده 1۶۵ قانون مجازات اســالمی و بند(د) ماده یک قانون اخاللگران در نظام اقتصادی کشور، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور را هرچند به خارج کردن آنها نینجامد، قاچاق محسوب کرده اســت. لذا چنانچه خرید و فروش این اشیا به قصد خارج کردن از کشور باشد، قاچاق محسوب میشود. گرچه خریدار و فروشنده، افرادی غیر از صادرکننده اصلی بوده و تعاقب ایادی با این قصد مبادرت به خرید و فروش کنند که اشیای عتیقه از کشور خارج شــود، عمل همگی آنها از مصادیق قاچاق اشیای عتیقه بوده و براساس مقررات فوق، قابل مجازات است. در این صورت، دادگاه صالح برای رســیدگی به جرایم ارتکابی، دادگاه انقالباست،اماچنانچهمرتکبانصرفامبادرتبهخریدوفروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز کنند، عمل آنها جرم عمومی بوده و در دادگاههای عمومی باید به جرایم آنها رسیدگیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.