روزی که زمین از حرکت ایستاد )1951(

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

فیلــم تحسینشــده رابرت وایز که در ســال 1951 کاری نو و جدیــد در عرصه فیلمهای فانتــزی و علمی-تخیلــی محسوب میشد علیرغم تصور نتوانســت حتی یــک نامزدی اســکار را به دســت آورد. فیلم در جای خود یک شــاهکار محسوب میشــد و توانسته بود به واسطه جلوههای ویژه و خالقیتهــای کارگردانی قوی رابرت وایز از کارهای همژانر خود سر و گردنی باالتر قرار گیرد اما آکادمی به هیچوجه به این مسائل توجهی نکرد و حتی اقبال عمومیای هم که متوجه فیلم شد، نظر مثبت اعضای آکادمی را به خود جــذب نکرد! گر چه نباید این را از یاد برد که در سال 1951 رقبای سرسختی همچون اتوبوسی به نام هوس برای روزی که زمین از حرکت ایســتاد، وجود داشتند که کمی این فیلم را در ســایه قرار دادند. ضمن آنکه عالقه اصلی آکادمی در آن سالها بیشتر متمرکز بر فیلمهای درام و ملودرام بود و به کارهای کمدی و فانتزی کمتر توجه میکرد (کما اینکه این اصل را کمابیش هنوز هم حفظ کرده است) و لذا میتوان نادیده گرفتهشدن این فیلم در اسکار را این گونه نیز توجیه کرد اما به هر حال این خطای رخداده از سوی آکادمی به آسانی قابل چشمپوشــی نیست و روزی که زمین از حرکت ایســتاد حداقل شایســتگی دریافت نامزدی در چند شاخه ازجمله بهترین کارگردانی یا بهترین طراحی صحنه را داشت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.