دریاهای چین )1935(

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

در سالهای دهه 30 فیلمهای زد و خوردی و اصطالحا اکشــن آن چنان در ســینمای هالیوود باب نبودند و تماشاگران ترجیح میدادنــد آثــار رمانس کالرک گیبل و مارلنــه دیتریش و گری کوپر را تماشــا کنند و فیلمهای وسترن محبوبیت بیشتری نسبت به فیلمهای اکشن داشتند؛ لذا فیلم دریاهای چین که فیلمی اکشــن و اتفاقا یکــی از قویترین فیلمهای اکشــن در زمان خود بود نتوانست از سوی آکادمی آنچنان دیده شود. فیلم توسط مخاطبان و تماشاگران بشــدت تحسین شد و بازیهای خوب کالرک گیبل و جینهارلو در آن تماشــایی بود اما فیلم توسط آکادمی نادیده گرفته شد و اتفاقا در همان سال کالرک گیبل اسکاری را به خاطر بــازی در فیلم رمانس تنها در یک شــب اتفاق افتاد از آن خود کرد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.