الیم الیت )1952(

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

الیم الیت همواره به عنوان یکــی از مهمتریــن کارهای چارلز چاپلین بزرگ شــناخته میشــود. فیلــم دربرگیرنده بازی دو غول کمدی ســینمای صامت آمریکا یعنی خود چارلی و باستر کیتون اســت. داستان بسیار زیبا و ناب فیلم و هنرنمایی بیبدیل هر دوی این بازیگران فیلم را تا حد مبدلشدن به یک شــاهکار باال برده است؛ اما الیم الیت با دو بدشانســی در آکادمی رو به رو اســت، اول آنکه الیم الیت هم یک کمدی است و همانند کمدیهای دیگر کمتر شانسی برای برد یا حتی نامزدی جایزه اسکار دارد و دوم آنکه فیلم بنا به مشکالت سیاسیای که برای چاپلین پیش میآید و ســپس اخــراج او از آمریکا نمیتواند در سال ســاخت خود اکران شــود و اکران آن برای 02سال به تعویق میافتد و وقتی در اســکار سال 1973 شــرکت میکند تنها رشتهای که در آن نامزد جایزه میشــود، بهترین موســیقی متن فیلم است. این بدشانســی در کنار بدشانسیهای دیگر چاپلین در آکادمی اسکار نبردن چارلی چاپلین را به فاجعهای بــزرگ و ننگآمیز برای آکادمی علوم و هنرهای آمریکا مبدل کرده است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.