چشمان کامال بسته )1999(

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

شاید به لحاظ اینکه چشمان کامــال بســته آخریــن فیلم کارگردان فقید سینما استنلی کوبریک بــود، خیلیها تصور میکردند کــه جوایز زیادی به فیلم تعلق گیرد و فیلم از سوی آکادمی بشدت دیده شود اما در کمال تعجب این اتفاق رخ نداد. مسألهای که شگفتانگیزتر بود آنکه آخرین فیلم کوبریک حتی در یک رشــته هم نامزد جایزه اسکار نشد و این بسی جای شگفتی داشت! فیلم کارگردانی قدرتمندی داشت و حتی میتوانست نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم اسکار شود اما این اتفاق رخ نداد و حتی عناصری چون فیلمبرداری و تدوین بسیار قوی کار، فیلمنامه متفاوت آن و سیدنی پوالک بازیگر نقش مکمل فیلم که بازی بسیار خوبی داشت نیز نادیده گرفته شدند. این در حالی بود که کوبریک پیشتر برنده یک جایزه اسکار و نامزد 5 اسکار دیگر شده بود و نادیده گرفتهشدن یکی از متفاوتترین فیلمهای او از سوی آکادمی به عالمت سوال بزرگی برای منتقدان و طرفداران او مبدل شد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.