دیگران )2001(

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

اثر تریلر روانشناســانه آلخاندرو آمنابار اســپانیایی فیلمی متفاوت، تأثیرگــذار و درگیرکننــده بــود و نخســتین فیلم این فیلمســاز اســپانیایی که در هالیــوود تهیه میشــد. فیلم با فضــای متفاوت خود حس تعلیق و افسردگی را در مخاطببهاوجمیرساندوبابهرهگیریازموسیقیتأثیرگذارشکهتمهایی از موسیقی باخ و موتزارت را در اختیار دارد و توسط خود کارگردان ساخته شدهاست،مخاطبراتحتتأثیرقرارمیدهد.بازینیکولکیدمنستودنی است و بازیگر نقش مکمل فیلم فیونوال فالنگان بازی زیبایی را ارایه میدهد اما همه این المانها در اسکار نادیده گرفته میشوند و این فیلم متفاوت در هیچ رشتهای نامزد جایزه اسکار نمیشود. این در حالی است که فیلم برنده 22جایزهمعتبرجهانیازجشنوارههایدیگرشدهبودوفیلمیشناختهشده در سراسر دنیا به شمار میآمد. به هر حال این فیلم نیز همانند بسیاری از فیلمهایدیگربابیاعتناییآکادمیروبهروشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.