طناب )1948(

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

یکــی از خطاهــای بــزرگ آکادمی آن بــود که هیچگاه به آلفرد هیچکاک، اســتاد مسلم ســینمای وحشــت جایزهای نداد! تنها ســهم او از اسکار یک اســکار افتخاری بود؛ اما عموما فیلمهای او نیز از سوی آکادمی مورد بیاعتنایی قــرار میگرفتند. طناب یکــی از بهترین فیلمهای هیچکاک با داســتان معماگونه خود یکی دیگر از فیلمهای او بود که با برخورد ســرد عوامل آکادمی روبهرو شــد و حتی نتوانست در یک رشته هم نامزد اســکار شــود. فیلمنامه قوی کار و بازی خوب جیمز استوارت شایســتگی دریافت نامزدی اسکار را داشتند و نام هیچکاک نیز میتوانســت به عنوان نامزد بهترین کارگردان در فهرست نامزدها قرار گیرد اما این اتفاق رخ نداد تا دلســردی دیگری از سوی آکادمی برای هیچکاک رقم بخورد. هیچکاک بعدها برای چند فیلم دیگر خود نامزد دریافت جایزه شد اما هرگز نتوانست آن را از آن خود کند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.