مرگ و دوشیزه )1994(

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

رومن پوالنســکی تا پیش از جرمی که در آمریکا مرتکب شد کارگردانمحبوبآکادمیبود؛اما پسازپروندهایکهعلیهاششکل گرفت، آکادمی توجه کمتری به کارهای او نشــان داد و بسیاری از فیلمهایش با بیمهری از ســوی اعضای آکادمی روبهرو شــدند. مرگ و دوشیزه از فیلمهای خوشساخت و ماندگار رومن پوالنسکی اســت که ساختاری پیچیده و داستانی تلخ و با ضرباهنگ کند دارد که در انتها مخاطب را دچار شــگفتزدگی میکند. بازیهای بیبدیل ســیگورنی ویور و بن کینگزلــی در فیلم و همچنین کارگردانی خوب پوالنسکی از آن دست از عناصر فیلم بودند که دست کم شایستگی دریافت نامزدی اسکار را داشتند اما این اتفاق رخ نداد و فیلم در هیچ رشتهای نامزد اسکار نشــد. این اتفاق بعدها برای فیلمهای دیگری از پوالنسکی نیز تکرار شد تا آنکه سرانجام در سال 2002 آکادمی نتوانست فیلم بزرگ و تحسینشده پیانیست را نادیده بگیرد و در نتیجه اسکاری به پوالنسکی داده شد که به دلیل ممنوعالورودبودن او به آمریکا جایزه توسط هریسنفورددریافتشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.