وقتی چشم رأیدهندگان بسته است!

به بهانه اعالم نامزدهای نودمین دوره جوایز آکادمی اسکار

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

در طول سالهایی که مراسم اســکار به منظور اهدای جایزه به بهترین عوامل تولید فیلم آمریکا برگزار میشــود، فیلمهای بســیاری بودهاند که با وجود قابلیتهای باال و عوامل خوبشان کامال از سوی آکادمی نادیده گرفته شده و نتوانستهاند حتی نامزد جایزه اسکار شــوند و برخی از این فیلمها با وجود عوامل تولید خوب و کیفیت باالیشــان تنها در یک رشته نامزد یا برنده جایزه شدهاند؛ در حالی که شایستگی آنها بسیار بیش از این بوده است. این مطلب به این دسته از خطاها که تعدادشان در آکادمی کم هم نبوده است، میپردازد و اشارهای به این فیلمها و عواملی دارد که از سوی آکادمی مورد بیتوجهی واقع شدهاند. نکته جالب اینکه اکثرفیلمهایاینفهرستازفیلمهایمطرحتاریخسینمابهشمار میآیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.