ﭘﺲ ﻟﺮزه ﻫﺎي ﯾﮏ اﺳﺘﻌﻔﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان درﺑﺎره ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﺮارداد در ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﺶ را ﭘﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.