زﻧﺪان ﺟﺎى ﻣﺎدران ﻧﯿﺴﺖ

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴــﺎﺋﻞ زﻧﺪان آﺷــﻨﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑــﻰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴــﯿﺎرى از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﺎدى ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻣﻰﮐﻮﺷــﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸــﺎن از زﻧﺪاﻧﻰ ﺑﻮدن آﻧﺎن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ، ﺑﻪوﯾــﮋه ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳــﺎل از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. آﻧﺎن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﺸــﮑﻞ را ﺣﻞ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ دﯾﺪار و ﻣﻼﻗﺎﺗﻰ ﭘﺪر زﻧﺪاﻧﻰ ﻧﻤﻰﺑﺮﻧﺪ. ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤــﺎس ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻣﺸــﮑﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻮدك را ﺣــﻞ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در وﺳــﻂ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺻﺪاى ﮐﺴــﻰ روى ﺧﻂ ﻣﻰآﯾﺪ و اﻋﻼم ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐــﻪ از زﻧﺪان ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮد! ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪى ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ. وﻟﻰ اﯾﻦ اﻣــﮑﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﭘﺪران اﺳــﺖ، ﭼﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗــﻮان ﺑﻪ ﮐﻮدك ﮔﻔﺖ ﮐــﻪ ﻣﺎدرت ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ رﻓﺘﻪ و ﺗﻮ را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﻮدك دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﻦﮐﻪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﮐﻮدك ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﭘﺪرش ﻫﻢ زﻧﺪان رﻓﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ وﻟﻰ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎدرت زﻧﺪان رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روح و روان ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان و ﺣﺘﻰ ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺛﺮ وﯾﺮاﻧﮕﺮى دارد.

زﻧﺪاﻧﻰ ﺷــﺪن زﻧــﺎن و ﻣــﺎدران درﺣﺎﻟﻰﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸــﺎن در ﺑﯿﺮون زﻧﺪان و ﻧﺰد دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎى ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴــﺘﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﻪوﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺻــﻞ ﻣﻮﺿﻮع را از آﻧﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﻗﺘﻰ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﺎدران ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸــﺎن در زﻧﺪان ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺑﺎره وﺿﻊ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﻰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ دردآورﺗﺮ از وﺿﻊ ﻗﺒﻠﻰ اﺳــﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﺮون زﻧﺪان وﻟﻰ ﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﻰﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺑﻪوﯾﮋه اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺿﻊ ﺑﺤﺮاﻧﻰ اﺳﺖ.

از ﺳــﻮى دﯾﮕﺮ، زﻧﺪان ﻧــﺰد اﻓــﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﻣﺘﺮادف ﺑــﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺠﺎزات و ﺟﺮم اﺳــﺖ. اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﻰداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﻰ ﺑﺴــﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان زﻧﺪاﻧﻰ اﺳــﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك )ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5درﺻــﺪ ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن( اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﯾﺒﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮى داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﭼﻮن ﺑﺮﭼﺴﺐ زﻧﺪاﻧﻰ ﺧﻮردن ﺑﺮ زﻧﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮى را ﺑﺮاى آﻧﺎن در ﺑﺮدارد ﺗﺎ ﺑــﺮاى ﻣﺮدان زﻧﺪاﻧﻰ. ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل، ﭼﺎرهاى ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺎﻧﻰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﺠﺎزاﺗﺸﺎن ﮐﺮد وﻟﻰ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻰ از زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﻰ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮدان، ﺑﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑــﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺮاﯾﻢ ﺣــﺎد در زﻧﺪان ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻣﻮر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳــﺎدهﺗﺮى رواﻧﻪ زﻧﺪان ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از روشﻫﺎى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳــﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ ﻣﺎدران اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ زﻧﺪانرﻓﺘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﺎم ارﻣﻐﺎن2 و در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﺎﻻر ﺷــﻤﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎى ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﺮاى ﭘﻮﯾــﺶ رﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎدران ﺟﺮاﯾــﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ از زﻧﺪان را ﺟﻤﻊآورى ﮐﻨﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪاى از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﻣﺪﻧﻰ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و اﻓﺮاد ﺧﯿﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺧﻼل رﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎدران از زﻧﺪان ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن، ﺳــﺎل ﻧــﻮ را در ﮐﻨــﺎر و در آﻏﻮش ﭘﺮﻣﻬــﺮ ﻣﺎدر ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.

ﻣﻰداﻧﯿﻢ ﮐــﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮى در اﻣــﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺨﺖ اﺳــﺖ و ﺗﮏﺑﻌﺪى ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﻰ ﺗﻌﺰﯾﺮى ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﻀﺎت و دادﮔﺎهﻫﺎ اﺣﮑﺎم را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷــﺮاﯾﻂ وﻗﻮع ﺟﺮم، ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪ. ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﺟﺮم ﻣﺜﻞ ﺳــﺮﻗﺖ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل اﺣــﮑﺎم ﻣﺠﺎزاﺗــﻰ ﺛﺎﺑﺘﻰ ﺑﺪﻫﯿﻢ. ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎرﻗﺎن و اﻣﻮر ﺟﺎﻧﺒﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﻰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳــﺖ. ﯾﮑﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﻔﻔﻪ ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﻰ، ﺟﻨﺴــﯿﺖ ﻣﺠﺮم و ﻣﺎدراﻧﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دارﻧﺪ. ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از زﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر و ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﯾﺎ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﻰ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮان و ﻣــﺮدان ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن اﺳــﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ اﻧﺘﻈﺎر رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺻﺪور ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﮑﻤﻰ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﺎدران اﻧﺘﻈﺎرى دور از واﻗﻌﯿﺖ و اﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷــﺎدى واﻗﻌﻰ ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎد و ﺷﺎداب ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﯿﺪ و ﺳﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ و روزﻫﺎى ﺑﻌﺪ از آن ﯾﮑﻰ از ﺳــﺨﺖﺗﺮﯾﻦ دوران ﺑﺮاى ﻫﺮ زﻧﺪاﻧﻰ اﺳﺖ. روزﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﺳــﺎل، روزﻫﺎى ﮐﺎر و ﺗﻼش اﺳﺖ وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮاى زﻧﺪاﻧﻰ ﺑﺪﺗﺮ از روزﻫﺎى ﻋﺎدى اﺳــﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎى ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﺳﺎل دﯾﮕﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح ارﻣﻐﺎن2 ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آزاد ﮐﺮدن زﻧﺎن و ﻣﺎدران زﻧﺪاﻧﻰﺷــﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ اﺳﺖ، ﺷﺎدى ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.