دشمن رهبر فقیه جامعالشرایط را نمیخواهد

امامیکاشانی در خطبههای نمازجمعه تهران:

Shahrvand Newspaper - - سياست -

ایرنا|خطیبموقتنمازجمعهاینهفتهتهرانبا بیان اینکه کسی که به دنیا سفر میکند، قدر ایران را میفهمد و متوجه میشود در معنویت چقدر جلو است، تأکید کرد: البته ما در معنویت عقب هستیم، ولی نسبت به دنیا ســرور هستیم. کشورهای دیگر عقب هستند مگر اینکه بوی جمهوری اسالمی به کشورهای دیگر مانند عراق بخورد باید این نعمت را پاس داشت و افکارش را بیان کرد. آیتاهلل محمد امامیکاشانی ظهر دیروز در خطبههای نمازجمعه این هفته تهران گفت: دو نعمت را باید پاس داشت و شاکرش بود؛ نعمت اول مسأله معنویت و توحید کشور است و دیگری امنیت است. امامی کاشانی با بیان اینکه دشمن که در حال برنامهریزی میکند، تصریح کرد: دشمن میگوید دو کار را در ایران باید کرد؛ نخست افزایش ناامنی و دیگری افزایش فشار اقتصادی. دشمن مجلس را نمیخواهد، مجلسی که برای ملت قانون وضع میکند و علیه نظام سلطه صحبتمیکندوبیانیهمیدهد،نمیخواهد.آنهاقوه قضائیه اکنون ما را نمیخواهند بلکه قوه قضائیهای را میخواهند که کمکشان باشد؛ قوه قضائیهای که وقتی اغتشاش میشود، وارد نشود و برای آنها باشد. وی افزود: آنها قوه قضائیهای که رئیساش مجتهد عادل باشــد، نمیخواهند. کشوری که امنیتش به دســت نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی چون سپاه و ارتش باشد، نمیخواهند و برای همین فشار میآورند.کشوریکهرهبریآنفقیهجامعالشرایط اســت و همه قوا زیر چتر والیت فقیه هســتند و روشهــا و منشها و قانونها در رابطــه با والیت و معنویتاست،نمیخواهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.