اخراج اساتید از دانشگاهها باعث رکود علمی میشود

عارف در دیدار تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد: جعفریدولتآبادی:

Shahrvand Newspaper - - سياست -

ایلنا| رئیس فراکســیون امید با انتقاد شدید از اخراجبرخیازاساتیددانشگاهآزادوایجادمحدودیت برای تشکلهای دانشجویی خطاب به مدیران این دانشگاه گفت: اینگونه برخوردها باالترین توهین به یک استاد دانشگاه اســت و دانشگاه آزاد به دلیل برخوردهای صورتگرفته با اساتید و در صورت عدم اصالح با رکود علمی مواجه میشــود. محمدرضا عــارف در دیدار بــا اعضای اتحادیه تشــکلهای اسالمی-سیاسیدانشگاهآزادباتبریکسالجدید و آرزوی موفقیت برای جوانان بهویژه دانشجویان به نقش و تأثیرگذاری جوانان در همه عرصهها اشاره کرد و گفــت: امروز جابهجایی مســئولیتها یک ضرورت انکارناپذیر در دنیا تعریف شده است و هیچ راهی جز این نداریم که جوانان عهدهدار سمتهای مدیریتی شوند؛ چون جوانان با ایدههای نو مطمئنا میتوانند در نظام مدیریتی کشور تأثیرگذار باشند. وی با یادآوری فراز و نشــیبهایی که دانشگاه آزاد از بدو تأســیس آن روبهرو بود و با گرامیداشت یاد و خاطره آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بهعنوان یکی از بنیانگذارانایندانشگاهگفت:درمقطعیعدهایفکر میکردند که دانشگاه آزاد را میتوانند با یک سلیقه خاص اداره کنند که دیدیم این تفکر چه لطماتی به ساحت دانشــگاه آزاد وارد کرد اکنون هم مدیریت فعلیدانشگاهبایدازتجربههایگذشتهدرسبگیرد و به دنبال حاکمکردن یک سلیقه خاص در دانشگاه نباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.