اعتراضهای اخیر اصل نظام را نشانه نگرفتهاند

Shahrvand Newspaper - - سياست -

میزان| دادســتان تهران از صــدور ۵۷۱ فقره کیفرخواست درباره متهمان آشــوبهای دی ماه خبــر داد. جعفری دولتآبادی در آخرین جلســه شــورای معاونین دادسرای عمومی و انقالب تهران حضور مــردم در راهپیمایی روز پیــروزی انقالب اســالمی و در کنــار اعتراضها را مویــد این نکته دانست که اعتراضها اصل نظام را نشانه نگرفتهاند و بلکه فرصتی برای مسئوالن اســت تا بدانند که اگر بــه وظایف خود عمل نکنند، بــا واکنش مردم مواجه میشوند. دادستان تهران تهدیدها در حوزه اقتصادی را نسبت به سالهای قبل پررنگ ارزیابی کرد و با اشاره به مسائل بانکها و صندوقهای مالی و اعتباری اظهار کرد: اعتراضات کارگری که در سال ۵۹۳۱ شکل گرفت و در سال ۶۹۳۱ ادامه یافت و به نظر میرسد اینگونه اعتراضات در سال آتی تداوم یابد، واجد جنبه اقتصادی است؛ لذا دستگاه قضائی باید برای مواجهه با مشکالت اقتصادی و اجتماعی آمادگی بیشتری داشته باشد. جعفریدولتآبادی راهاندازیدادسرایپولی-بانکیرادرمقابلهباجرایم بانکیتأثیرگذاردانستوازدادستانهاخواستبرای مواجههبامشکالتاجتماعیواقتصادیبرنامهریزی کنند. دادستان تهران دو اتفاق مهم در حوزه امنیتی کشور را آشــوبهای دی ماه و آشــوب بهمن ماه اعالم کرد و با اشاره به اینکه در آشوبهای دی ماه نهادهایامنیتی،پلیسوقوهقضائیهباهمکاریسایر دستگاهها توانســتند ظرف چند روز اوضاع را آرام کنند و عوامل اصلی را دســتگیر کنند، در توضیح اغتشاشات دی ماه اظهار کرد: این آشوبها همزمان در ۰۹ شهر رخ داد که در ۱۴ شهر منتهی به حادثه و خسارات مالی و جانی شــد و بهرغم آنکه چنین رخدادهایی در هر کشــور میتوانــد تهدید جدی محسوب شــود، اما در ایران به برکت حضور مردم و آگاهی آنها به ماهیت آشــوبگران به گونهای که بهســرعت صف خود را از آنان جدا کردند، آشوبها بهسرعتمهارشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.