چهکسیدستورانتقالبازداشتیهای88 بهکهریزکراداد؟

Shahrvand Newspaper - - سياست -

باشــگاه خبرنگاران جوان نوشت: یکی از رســانههای اصولگرا بــه ادعای کانــال دولت بهار متعلق به رئیــس دولتهای نهــم و دهم که گفته بود؛ «شنیدهها حاکیست سعید جلیلی، دبیر وقت شــورایعالی امنیت ملی، مسئولیت دستور انتقال بازداشــتیهای ۸۸ به کهریزک را پذیرفته است»، واکنش نشــان داد. باشــگاه خبرنــگاران جوان با جانبداریازسعیدجلیلیاینادعاراردکردونوشت: «رویه جلیلی در برابر اتهامات بدون ســند همچون پذیرشمسئولیتدستورانتقالبازداشتیهایسال ۸۸ به کهریزک، واکنش نشــاندادن نیست؛ چون هدف اصلی طرح اینگونه اتهامات مشــغولکردن اذهانعمومبههمینفضاهایزرداست.مطرحکردن این مسأله دقیقا مانند ادعای بقایی مبنی بر دریافت ۵ سکه از سوی برخی مسئوالن از احمدینژاد طی یک جلسه در دولت وی بوده که بعدا کذببودن این مسألهمشخصشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.