چرا توکلی تهدید به اعتراض خیابانی کرد؟

Shahrvand Newspaper - - سياست -

خبرآنالین نوشــت: احمد توکلی فعال سیاســی اصولگرا با بیان اینکه من آدم شــفافی بودم و همه دوره زندگیام با فساد و پنهانکاری مبارزه کردم، گفت: چطور من به فکر شــفافیت نبــودم؟ وقتی ســازمان دیدهبان شــفافیت و عدالت تأسیس شــد، اختیارات قانونی برای اجرای این مسأله امکانپذیر شد. در واقع به فکر ما رسید طبق آییننامه ۱۳۸۴ و ۱۳۹۵ ســازمانهای مردمنهاد، میتوانیم درخواست جواز راهپیمایی و تجمع کنیم. ما از این امکان مدنی و دینی میخواهیم استفاده کنیم و آن را به سمت انجاموظیفه همه قوا اعم از کشوری و لشکری و حتی ســازمانهای عمومی غیردولتی سوق بدهیم تا در همهامورکارگزارانحکومتبهاستثنایوزارتاطالعاتو دستگاههاییکهبایداطالعاتشانحفظشود،شفافیتپیدا کند.قبالبرایشفافیت،فردیاقداممیکردم،اماحاالطبق قانون اساسی سازمان تشکیل دادیم، جمع شدیم. دیدگاه امام نیز آن بود که اگــر امر به معروف و نهی از منکر فردی اثر نکند، یارگیری واجب است. در واقع این هم یک شکل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.