اولازبزرگترتاناستعالمکنید بعدسخنبگویید!

Shahrvand Newspaper - - سياست -

شهروند| حسامالدین آشنا در واکنش به ادعاهای کریمیقدوسی در مورد نامه رئیسجمهوری به رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح درباره بودجه نیروهای نظامی در کانال تلگرامی خود نوشت: بارها در سخنان برخی تندروان داخلی تأمل کــردهام و در برخی موارد به عیان مشــاهده کردهام که آنها- احتماال ناآگاهانهمنویات سرسختترین دشــمنان انقالب اسالمی را با بیانی به ظاهر بســیار انقالبی ترویج میکنند؛ آنگاه دشمنانبهسخنانآناناستنادکردهوبرآتشدشمنی میدمند.آنان نه فقط حاضرند به خاطر یک دستمال قیصریهرابهآتشبکشندبلکهحاضرندبرایگرمکردن یک مجلس خلوت، مکاتبهای را که مدعی هستند بین دو مقام ارشد نظام مبادله شده اســت، از روی گوشی هوشــمند خود قرائت کنند. واقعا که گوشــی از شما هوشــمندتر اســت. آنان که ادعا میکنند به جاهایی وصلند، بهتر است اول از بزرگترانشان استعالم کنند، بعدسخنبگویندتامجبوربهسکوتطوالنینشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.