جبههمردمیبهاصولگراییکاریندارد

جمعیامربهمعروفونهیازمنکراست.

Shahrvand Newspaper - - سياست -

نامهنیوز نوشــت: مهدی چمران نایبرئیس جمنا میگوید: انتخابات شــورای مرکزی جدید جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی سال آینده در بهار برگزار خواهد شد که ممکن است خیلیها عوض شوند یا عوض نشوند، این بســتگی به رأی مجمع دارد. ما به اصولگرایی کاری نداریم، نیروهــای انقالب را دنبــال میکنیم، چون حاال عدهای از اســم اصولگرا و اصالحطلب خوششان نمیآید، ما هم اصراری نداریم. اصرارمان این اســت که بشود همه جریانهای همسو و نیروهای انقالب را در یکجا جمع کرد. او ادامه داد: حدود یکســال از آن انتخابات گذشته است. دوباره مجمع عمومی تشکیل شد، خود دوستان بودند و نظارتکردند.حاالباالخرهیکنفرشایدرأینیاوردهباشدو انتقادهمبکند.مابراساسآنکهیکموضوعدوستانهاست وشکلوشمایلجدیهمنداشت،بعددیدیمممکناست خداینکرده شائبهای پیش بیاید کارت چاپ شد و نحوه کار را جدیتر کردیم. تا آنجا که دوســتان میتوانستند تالشکردندکهانتخاباتبهبهترینشکلانجامشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.