کاخ سفید شایعات درباره برکناری قریبالوقوع مک مستر را تکذیب کرد

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

ایسنا| پس از باالگرفتن شایعات درباره قصد دونالد ترامپ، رئیسجمهوری این کشــور برای برکنارکردنهربرتمکمستر،مشاورامنیتملی خود، کاخ ســفید با تکذیب این گزارشها تأکید کرد که تغییری در آرایش شــورای امنیت ملی کاخ سفید اعمال نخواهد شد. روزنامه واشنگتن پستدرگزارشیادعاکردهبود:«رئیسجمهوری آمریکا اکنون موافق برکناری مک مستر بوده، اما از آنجا که نخواســته او را به شکلی خجالتآور برکنار کند، میخواهد با گذشت زمان و طی یک فرآیندگذارآراماوازاینسمتکناربرود.»روزنامه واشنگتنپستمدعیشدکهبرایاینگزارشاز۵ منبعآگاهبهتصمیمهایرئیسجمهوریاستعام گرفته است. پس از آن روزنامه والاستریت ژورنال این خبر را تأیید و اعام کرد: «زمان این برکناری مشخصنیست.»بااینحالساراسندرز،مسئول مطبوعاتی کاخ ســفید در توییتر خود نوشــت: «ترامپ با مک مســتر روابط کاری خوبی دارد و تغییری در آرایش شورای امنیت ملی کاخ سفید درکارنخواهدبود.»مکمسترماهگذشتهمیادی گفته بود، مدارک مربوط به مداخله روســیه در انتخابات ریاستجمهوری6۱۰۲ آمریکا غیرقابل انکاراست.

روسیه:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.