پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به «یاوهگوییهای» ولیعهد عربستان

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گفتههای محمد بن ســلمان، ولیعهد سعودی در مصاحبه با تلویزیون سیبیاس آمریکا گفت: سخنان او ارزش پاسخگویی ندارد؛ چرا که وی خاماندیشی متوهم اســت که جز به تلخی و دروغسخننمیگویدوسیاستوکیاستراجزدر درشتگوییبیهنگاموازسربیتدبیرینمیداند. به گزارش ایسنا، قاســمی افزود: ایران برای همه همسایگان خود و کشورهای جهان و ملل مختلف صرف نظر از مســاحت، قدرت نظامی و اقتصادی و حتی اعتبارشــان در داخل و خارج، احترام قایل است و همواره به منطقهای قوی، امن و باثبات به جایکشوریقویاندیشیدهاست؛ازاینرودعوت به گفتوگو و مدارای جمهوری اســامی ایران با کشورهای منطقه بهخصوص برخی بداندیشان و معاندان لجوج، از روی کرامت و عقانیت و تدبیر ناشی از تجربه، دانایی، فرهنگ و تمدن دیرینه و با نظرداشت مصالح جهان اسام و در راستای صلح، ثبات و امنیت در منطقه و جهان است. سخنگوی وزارت امور خارجه «ســخنان فاقد درایت و مملو از عصبیت نــاروای» ولیعهد عربســتان را یادآور جاهلیت بدوی خواند کــه تنها «رجزخوانیهای تهــی مایه دوران جاهلــی» را به اذهــان متبادر میسازد. او گفت: اگر این شاهزاده جوان اینگونه میاندیشد، پس چگونه اســت هر دم نزد اربابان خود از خطر ایــران عجز و البه میکنــد و هر بار هم بعد از آن همه تمنای زبونانه دســت خالی اما دوشیدهشده باز میگردد؟ قاسمی در پایان تأکید کرد:بهتراستکشوریکهبیشاز۳سالدرمقابل مردم تحت محاصره و بیساح و بیدفاع یمن به زانو درآمده و مقاومت آنان خواب را از چشــمانش ربوده است، از اندازه ارتش و اقتصاد خود دم نزند و همچنانباتقدیمداشتههایمالیمردمخودبرای خرید «ساحهای زیبا» سرگرم باشد و واردکننده امنیت باقی بماند و در مقابــل بزرگتر از خود؛ آن هم کشــور مقتدری چون ایران حد سخن و کام نگاه دارد که دانایان از دیر باز گفتهاند: سکوت به ز پریشان گفتاری است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستانســعودی اخیرا در گفتوگو با شــبکه ســیبیاس با تکرار ادعاهای بیاساس خود علیه ایران مدعی شــده بود: ایران از رقبای عربســتان محسوب نمیشــود. ارتش ایران جزو پنج ارتش بزرگ کشــورهای اسامی نیز نیســت. اقتصاد عربستان از ایران بزرگتر است. ایران تا برابر شدن باعربستانبسیارفاصلهدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.