استقبال از قطعنامه ۱۰۴۲ درباره وضع انسانی در غوطه شرقی

ایران، روسیه و ترکیه در نشست آستانه تأکید کردند

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

شهروند| دیروز جمعــه، وزرای خارجه کشورهای روسیه،ایرانوترکیهنشستیرادرشهرآستانهقزاقستان در مورد سوریه برگزار کردند و به نتایجی ازجمله توافق ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه دست یافتند. در پایانایننشستبیانیهای۰۲بندیمنتشرشد.

سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه، در این نشست گفت: «نتایج مذاکرات آستانه درباره حلوفصل بحران سوریه مورد تأیید کســانی که خواهان تقسیم سوریه هســتند، نیســت.» وی گفت: «کســانی که قوانین بینالمللی ازجمله قطعنامه ۴۵۲۲ شــورای امنیت را نقضمیکنندخواهانتقسیمسوریههستندوبرتغییر نظام متمرکز شدهاند تا این کشور مهم در خاورمیانه به بخشهایکوچکیتقسیمشودکهدرخدمتبازیگران خارجیباشد.»

آقــای الوروف همچنین گفته اســت کــه تهدید واشنگتن درباره حمله به دمشق قابل قبول نیست. وی گفت:«ماباردیگربرپایبندیمانبهحاکمیتوتمامیت ارضیواستقالسوریهتأکیدمیکنیم.اینچیزیاست که مردم سوریه در نشست سوچی بر آن تأکید کردند. روسیه،ایرانوترکیهامیدوارندکهکمیتهقانوناساسی سوریهبهزودیکارشراشروعکند.»

مولود چاووش اوغلو نیز در این نشست گفت: «ما با لــزوم جداکردن مخالفان از گروههای تروریســتی در سوریهتوافقکردیم.»اوغلوتأکیدکرد:«اوضاعدرغوطه بهسمتفاجعهپیشمیرود.بایدامنیتغیرنظامیانرا در ســوریه تقویت کرد و کمکهای انسانی را به دست آنها رساند. دیدارهای آســتانه از آغاز روند مهمی برای برقراری آتشبس در ســوریه بــود.» وی تأکید کرد: «دیدارهایآیندهباساختارنشستسوچیدراستانبول وتهرانبرگزارخواهدشد.»

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز با اشاره به موفقیتهای دولت سوریه و متحدانش در مبارزه با تروریسم، گفت: «ضروری اســت که مبارزه مشترک با تروریسم تا آزادشــدن کل سوریه از دست گروههای تروریستیادامهپیداکند.»

آقای ظریف بعد از شــرکت در نشســت مشترک با وزرای خارجه ترکیه و روســیه در جمــع خبرنگاران تصریح کرد: «در یک ســال گذشته روند آستانه نتایج مهمی را برای مردم ســوریه و همچنین ایجاد صلح و امنیت در منطقه به همراه داشته است» و «برای ما مهم استکهازنتایجروندآستانهپاسداریکنیم.»

ظریف افزود: «در آغاز روند آستانه هنوز بخشهای مهمی از خاک ســوریه زیر تســلط تروریستها قرار داشت ولی امروز خوشــبختانه شاهد این هستیم که ارتش ســوریه و متحدان آن در رویارویی با تروریسم داعش، جبهــه النصــره و گروههای تروریســتی به پیروزیهای مهمی دســت پیدا کردهاند. در پرتو روند آســتانه توفیقهای خوبی در این زمینه حاصل شده و قسمتهایمهمیازخاکسوریهآزادشدهاست.»

وزیر امور خارجه ایران همچنین به موضوع تسهیل کمکرسانیودسترسیانساندوستانهبهمناطقبحرانی در بحث بحران سوریه اشاره کرد و گفت: «این موضوع نیز بخشی از روند آستانه بوده و امیدواریم در آینده نیز این امر مهم ادامه پیدا کند.» ظریف با تأکید بر اینکه پیشــبرد روند سیاسی در ســوریه نیازمند دیدگاهی واقعبینانه نسبت به آینده سوریه است، ادامه داد: «در همین چارچوب باید به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و یکپارچگی ســوریه احترام گذاشته شود و از دخالت خارجیدراموراینکشورجلوگیریشود.»

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه بیانیه مشترکوزیرانامورخارجهایران،ترکیهوروسیهبعداز نشستسهجانبهآنهاصادرشدهاست،گفت:«اینبیانیه میتواند زمینه را برای همکاریهای بیشتر در راستای حل این بحران فراهم کند و امیدواریم در اجاس سران سهکشورایران،روسیهوترکیهکهکمتراز۰۲روزآینده در ترکیه برگزار میشود، زمینه برای گفتوگو و تبادل نظرهای بیشتر فراهم شود و بتوانیم برای همکاری در این زمینه (حل بحران سوریه) گفتوگوهای بیشتری داشتهباشیم.» محتوایبیانیهمشترکایران،روسیهوترکیه در پایان نشست آستانه، بیانیه مشترک وزرای امور خارجه جمهوری اســامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوریترکیهدربارهسوریهمنتشرشد.

در این بیانیه وزرای امور خارجه جمهوری اســامی ایران، فدراسیون روســیه و جمهوری ترکیه بهعنوان ضامنین نظارت بر آتشبس در سوریه، با اعام رضایت خود از فرآیند آســتانه در بهبود وضع سوریه طی سال گذشــته، توافق کردند که تعامل موثــری را در جهت کاهش خطرات تفرقه قومی و نژادی داشــته باشند و در این راســتا بر موفقی ِت تاشهای جمع ِی خود در مبارزهباتروریسمبینالمللی،بهویژهشکستداعشدر سوریه و ایجاد شرایط مساعد برای حلوفصل سیاسی بر پایه قطعنامه ۴۵۲۲ شــورای امنیت سازمان ملل تأکید ورزیدند. آنها همچنین بر عزم خود مبنی بر ادامه همکاریبهمنظورنابودینهاییداعش،جبههالنصرهو دیگرافراد،گروهها،تشکلهاوموجودیتهایوابستهبه القاعده یـا داعش در سوریه که از سوی شورای امنیت سازمانمللشناساییشدهاندوجلوگیریازجابهجایی آنهابهدیگرکشورهاومناطقتأکیدکردند.

اینسهکشورباتأکیدبرپایبندیقویومداومخودبه حاکمیت، استقال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه تأکید کردند که هیچ اقدامی، صرفنظر از اینکه چــه کســی آن را انجام دهــد، نباید ناقض قطعنامههای تاییدشده در ســازمان ملل باشد. ایران، ترکیه و روسیه بر ضرورت اطمینان یافتن از دسترسی بشردوســتانه ســریع، ایمن و بدون مانــع به نواحی آســیبدیده از منازعه جاری تأکیــد ورزیده و نگرانی خود را از نقض مداوم آتشبس ابراز داشــته و بهعنوان ضامنینرژیمآتشبساعامکردندکهتاشهایخود را در راستای حصول اطمینان از رعایت توافقات مربوط افزایشخواهندداد.

وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه خود از قطعنامه ۱۰۴۲ شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به وضع اسفناک بشردوستانه در سراسر سوریه بهویژه «غوطهشرقی،یرموک،فوعهوکفریا،استانادلب،شمال استان حماه، رکبان و رقه» استقبال کردند و بر آمادگی خود مبنی بر ادامه تاشها برای اجرای مفاد قطعنامه فوقالذکر با هدف تقویت رژیم آتشبس و بهبود وضع بشردوستانه در سراسر جمهوری عربی سوریه تأکید کردند. این سه کشور از همه طرفها خواستند، ازجمله از طریق ارسال کمکهای بشردوستانه بیشتر، تسهیل مینزدای ِی بشردوســتانه، احیای امکانات زیرساخت ِی اساسی (از جمله تأسیســات اقتصادی و اجتماعی) و محافظت از میراث فرهنگی و تاریخــی، کاما از این فرآیندحمایتکنند.

اینسهکشورباتأکیدبراینکهمشکلسوریهراهحل نظامی ندارد، بر لزوم کمک به سوریها در بازگرداندن وحدت کشورشان و دستیابی به راهحلی سیاسی برای مناقشه کنونی از طریق فرآیندی فراگیر، آزاد، عادالنه و شــفاف با راهبری سوری و مدیریت سوری که منجر به یک قانون اساسی برخوردار از حمایت مردم سوریه وانتخابات آزاد و عادالنه با مشــارکت همه سوریهای واجد شرایط تحت نظارت ســازمان ملل شود، تأکید ورزیدند. وزرای امور خارجه جمهوری اســامی ایران، فدراسیونروسیهوجمهوریترکیه،درپایاناینبیانیه، اعامکردندکهنشستبینالمللیبلندپایهبعدیدرباره سوریه در اواسط ماه می۸۱۰۲ در آستانه برگزار شود.

آنها همچنین مراتب قدردانی صمیمانــه خود را از آقای نورسلطان نظربایف، رئیسجمهوری قزاقستان و مقامات این کشــور بابت حمایت از فرآیند آستانه و میزبانی نشســتهای بینالمللی درباره ســوریه ابراز داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.