تحقیق و تفحص از پرسپولیس و استقالل

در جلسه این هفته مجلس مطرح میشود

Shahrvand Newspaper - - سياست -

ایسنا| نمایندگان مجلس شــورای اسالمی تحقیق و تفحص از دو باشــگاه پرســپولیس و استقاللرادردستورکارجلسهعلنیروزیکشنبه خوددارند.

براســاس گزارش اعالمی مجلس برای جلسه علنــی روز یکشــنبه ۷۲ اســفندماه، گزارش کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد اجرای قانون بهبود مســتمر محیط کسبوکار، عملکرد اجزای یک و دو بند «ز» تبصره یک قانون بودجه ســال ۶۹ و تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در دستورکار مجلس قرار دارد. گزارش کمیسیون برنامه در مورد عملکرد قانون هدفمنــدی یارانهها طی ســالهای ۹۸ تا ۵۹، گزارشکمیسیونانرژیدربارهنحوهاجرایقانون اصالح الگوی مصرف انــرژی و تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگلها نیز در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه مجلس است.

همچنین گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس درباره تصویــب تقاضای تحقیــق و تفحص از بررسی منابع و مصارف و نظام مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و اســتقالل در ۰۱سال اخیر از دیگر دســتور کارهای مجلس برای جلسه علنی روز یکشنبهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.