نمایندگان فقط از روی عصبانیت به میدان آمده بودند

تحلیل ترکان از نتیجه استیضاح 3 وزیر:

Shahrvand Newspaper - - سياست -

اعتمادآنالین| مشاور رئیسجمهوری گفت: نمایندگان مجلس فکر میکردند باید حتما یک کاری انجام دهند امــا روی کاری که میخواهند انجام دهند، دقیق نشــده بودنــد و حتی روی ســواالتی که میخواســتند مطرح کنند هم، تحقیقی صورت نگرفته بود. نتیجهای که حاصل شد، نشــان داد هدف پشت استیضاح خام است. اکبر ترکان با اشاره به نتیجه استیضاحهای اخیر مجلس عنوان کرد: استیضاح نشان داد عدهای از روی عصبانیت دست به این کار زدند. فرمایشات نمایندگان عمقی نداشــت، حرفهای بعضی از نمایندگان نشان میداد بشدت عصبی هستند. وی افــزود: من از حرفهــای نمایندگان خیلی تعجب میکردم؛ چراکه نشــان مــیداد حتی برای استیضاح هم کار نکردند. بعضا نمایندگان حرفهایی میزدند که اعالم میشد کذب است، این نشان میداد فقط از روی عصبانیت به میدان استیضاحآمدهاند.

مشــاور رئیسجمهوری گفــت: نمایندگان مجلس فکر میکردند باید حتما یک کاری انجام دهند اما روی کاری که میخواهند انجام دهند، دقیق نشــده بودنــد و حتی روی ســواالتی که میخواستند مطرح کنند هم، تحقیقی صورت نگرفتهبود.بهتربودازافرادخبرهومتخصصبرای اینکاراستفادهمیشدیاحداقلباافرادمتخصص همفکریمیکردند.

وی تأکید کرد: نتیجهای که حاصل شد، نشان داد هدف پشت اســتیضاح خام است. استیضاح مطرح شد، پس از آن هم اکثریت نمایندگان پی بردندکهحرفهایآنانفاقدعمقاستوبهابقای وزرا رأی دادند. این نشان میدهد اکثریت مجلس همچنان حامی دولت هستند. وزرا در کمال ادب با نماینــدگان برخورد کردنــد. اینکه بعضی از نمایندگان قانع نشدند که حرفهای وزرا منطقی است،دلیلبرتوهینبهآنهانیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.