افزایش مشارکت سازمانهای مردمنهاد در تأمین حقوق شهروندان

سخنگوی وزارت کشور خبر داد:

Shahrvand Newspaper - - سياست -

ایرنا| ســخنگوی وزارت کشــور از امضای تفاهمنامهای میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به منظور توسعه مشارکت سازمانهای مردمنهاد در تأمین حقوق شــهروندان در نظام اداری کشور خبر داد و گفت: ۶۵ سازمان مردمنهاد در موضوع حقوق شهروندیفعالیتدارند.

سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، اظهار کرد: ســازمان اداری و استخدامی کشور براساس این توافقنامه با هماهنگی وزارت کشور نســبت به طراحی و اجرای برنامههای مربوط به استفاده بهینه از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد براینظارتومراقبتازحقوقشهرونداندرنظام اداریاقدامخواهدکرد.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: براساس این توافقنامه و به منظور پیگیری بهینه و اجرای اثربخش مصوبات مرتبط با حقوق شهروندی در دســتگاههای اجرایی در هریک از استانداریها و فرمانداریها نسبت به ایجاد ساختار سازمانی مورد نیاز برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم بدون توسعه تشکیالتیوبااستفادهازظرفیتهایموجوداقدام خواهدشد. سامانیبابیاناینکهبهمنظورنظارت و بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی، تیمهای مشــترک بازرسی با چک لیســتهای واحد، با حضور نمایندگان ســازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تشکیل میشود، گفت: این تیمهای بازرسی نتایج بازرســیهای دورهای و نوبهایرابهصورتمستمربهروسایدستگاههای اجرایی، شورای راهبری توسعه مدیریت استان و ســتاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندیاستانارایهمیکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.