خلف وعده شد

جزییات جدید مسأله حصر از زبان نایبرئیس دوم مجلس

Shahrvand Newspaper - - سياست -

شهروند| یک نماینــده مجلس که خود ازجمله پیگیران وضع محصوران اســت، اظهــار کرده که «ادامه پیگیریهــا» در ارتباط با محصــوران را به «ابتدای سال آینده» موکول میکنیم. این سخنان علی مطهری درحالی مطرح میشــود که پیش از این کمیته رفع حصر فراکسیون امید مجلس از رفع حصر تا پایان سال جاری خبر داده بود. چند ماه پیش بود که یکی از اعضای کمیته رفع حصر فراکسیون امید در نخستین دیدار و جلسهای که این کمیته با آیتاهلل صادق آملیالریجانــی، رئیس قوه قضائیه داشتند، خبر از رفع حصر احتمالی محصوران تا عید نوروز امســال را مطرح کرد. حتی شروطی هم برای عملی کــردن این وعده مطرح شــده بود که نمونه آن «رسانهای نشــدن» جزییات و ابعاد دیدارهای فراکسیون امید با مسئوالن عالی قضائی بود. بعد از آن بود که برخی افراد به دیــدار محصوران رفتند و با آنها به گفتوگو پرداختند و برخی نیز این فرآیند را از نشانههای جدی رفع حصر ارزیابی کردند. اما به نظر میرسد گشایشها در مورد حصر به پایان سال جاری ختم نشود و سال آینده آنگونه که مطهری گفتهپیگیریهایآنادامهخواهدداشت.

امیدینسبتبهرفعحصر در این مقطع زمانی وجود ندارد نایبرئیــس مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه وعده رفع حصــر تا پیش از پایان ســال از جانب مقامهای ارشــد امنیتی و اطالعاتی مطرح شــده، تأکید کرد که چندان امیدی نسبت به رفع حصر در این مقطع زمانی نــدارد و عدم تحقق این مهم بهمعنای خلف وعده خواهد بود. علی مطهری در گفتوگو با ایلنا، با اشــاره به آخرین وضع حصر میرحسین موســوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعالم کرد: بههرحال به ما قول داده بودند که تا پیش از پایان سال و فرارســیدن تعطیالت نوروز مشکل حصر مرتفع شود و طبیعتا اگر عمل نکنند، درواقع خلف وعده کردهاند. وی در واکنش به این پرســش که این وعده از جانب کدام نهاد مطرح شــده بود، گفت: این وعده از ســوی برخی نهادهای امنیتی و اطالعاتی مطرح شــد که نمیخواهیم نامی از فرد یا نهادی بیاوریم. نماینــده مردم تهران در مجلس دهم همچنین در واکنش به پرسشــی دیگر مبنی بر تکذیب اظهــارات بعضی نماینــدگان مجلس درخصوص وعده مسئوالن برای رفع حصر تا پیش از تعطیالت نوروز یادآور شد: مسأله این است که این وعده از جانب مقامهای ارشــد امنیتی مطرح شده

اند، خبر ندارند. نایبرئیس مجلس شــورای اســالمی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه با توجه به باقی ماندن چند روز تا پایان ســال، آیا همچنان به تحقق این وعده و رفع حصر در روزهای آینده امیدوار هستید، خاطرنشــان کرد: واقعیت آن اســت که آنچنان امیدوار نیستم ولی مســئوالن چنین قولی دادهاند و اگر این مهم صورت نگیرد، خلف وعده کردهاند.

سالجدیدپیگیریمیکنیم

مطهــری در پایان در پاســخ به این ســوال که درصورت عدم تحقق این وعده، چه واکنشی خواهد داشــت، اعالم کرد: در این مورد باید ببینیم بعد از تعطیالت میتوانیم چــه کاری انجام دهیم. قاعدتا همچنانپیگیریهایخودراانجامخواهیمداد.

نشانههایرفعحصر

برخی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیته رفع حصر فراکســیون امید پیگیریهای خود را از سر میگیرند. چنانکه پیش از این قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیتــه رفع حصر در مورد برخی شــنیدهها درخصوص رفــع محدودیتها در مســیر مالقات اعضای خانواده میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با آنها به ایلنا گفته بود که «محدودیتهای مالقات برای میرحسین موســوی و خانم زهرا رهنورد رفع شده اســت». پیرو رایزنیها و دیدارهایی که برخی مســئوالن مربوطه با موســوی داشــتند، به این جمعبندی رســیدند که دختران، نوهها و همسران دو دختر موســوی و خانم رهنــورد بتوانند با آنها

بهطور عادی دیدار کنند. احتماال بهزودی نسبت به درخواستی که در مورد مالقات سایر اعضای خانواده و بستگان با آقای موسوی و خانم رهنورد مطرح شده بود، اقدام شود. موسوی اخیرا با ارایه اسامی تعدادی از بستگان خود، خواستار مالقات با آنها شده بود که هماکنون پیگیریهایی در اینرابطه انجام میشود و امیدواریم ایــن مهم نیز بهزودی محقق شــود. عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین در پاسخ به سوالی در مورد دیدار چهرههای سیاسی با موسوی گفت: البته در رابطه با مالقات چهرههای سیاســی یا مقامات مسئول هنوز بحث خاصی مطرح نشده، اما به نظر میرسد رفع محدودیتها برای مالقــات با اعضای خانواده، میتواندمقدمهخوبیباشد.

رفعمحدودیتها ازطرفشورایعالیامنیتملیبوده یک عضو کمیته رفع حصر نیز پیش از این با بیان اینکه آنچــه در مورد رفع محدودیــت دیدارهای محصوران انجام شــده از طرف شورایعالی امنیت ملی بوده اســت، عنوان کرد: امیدوارم که این شورا در آینده بهتدریج گشــایشهای بیشتری در بحث مالقات، رفع محدودیتها و رفتوآمدها ...و به وجود آورد. محمد کاظمی در گفتوگو با «اعتماد آنالین» درخصوص گشایشهای بیشتر بیان کرده بود که «امیدواریم به تدریج با اقداماتی که شــورایعالی امنیت ملی انجام میدهد گشــایشهای بیشــتر اتفاقبیفتد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.