رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان: از مشکالت مردم مطلعیم اما هیچ مشکل حل نشدنی در کشور وجود ندارد

Shahrvand Newspaper - - سياست -

پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری| حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای مجلــس خبرگان، معیت و همراهی پروردگار را وعدهای قطعی، اطمینانبخش و نشــاطآفرین برای جبهه حق خواندند و با اشاره به آینده روشــن ایران عزیز تأکید کردند: شرط تحقق این وعده مســلم الهی، ادای وظایف علما، مسئوالن نظام و دســتگاههای آموزشــی و تبلیغاتی در تربیت ایمانی جامعه و پایبندی عملی آنهــا به تقوا، پرهیز از اشرافیگریوکاروتالشوپایداریاست.

ایشان با یادآوری حساسیت سیاســی بسیار باال و جایگاهفوقالعادهمجلسخبرگانافزودند:اینمجلس درعینحال، جنبه علمایی برجستهای دارد و درواقع مظهرزندهآمیختگیدینوسیاستاست.

حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به مبارزه سخت و جنگ دشوار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی ایران با هجوم همهجانبه دشمنان گفتند البته کسانیبهاینوضعمعترضندوفکرمیکنندجمهوری اسالمی این جنگ را شــروع کرده است، اما این تصور، نوعی غفلت اســت چــرا که نفس وجــود جمهوری اســالمی و حکومت دینی، و آرمانهــا و اهداف نظام اسالمیازجملهتوحید،عدالتاجتماعی،مبارزهباظلم و حمایت از مظلوم، دشمنان دین را به جنگ و هجوم میکشاندهمچنانکهبهاستنادآیاتمکررقرآن،جبهه حقدرتمامطولتاریخهموارهدرمعرضتهاجمجبهه باطلبودهاست.

رهبر انقالب نکته مهم در رویارویی مســتمر حق و باطل راوعده حتمی پروردگار مبنی بر پیروزی جبهه حقخواندندوافزودند:تحققاینوعدهالبتهمشروطبه پایبندی اهل ایمان به شروطی نظیر نیت صادق، صبر، بصیرت، همت و پایداری است که با رعایت این شروط، تحقق این وعده، جزو سنتهای قطعی و تجدیدناپذیر الهیاست.

ایشــان تعابیر مکرر و مختلف قرآن مجید مبنی بر معیت و همراهی و حمایت پــروردگار از جبهه حق را بسیار مهم، عمیقا آرامش بخش و از امیدبخشترین آیاتبرشمردندوافزودند:پیامبرانواولیاءالهیباایمان به وعده الهی و پایبندی به شروط تحقق آن، این وعده را در مقاطع مختلف تاریــخ به واقعیت تبدیل کردند، همچنانکهدرپیروزیانقالباسالمیودفاعمقدسنیز ماشاهداینمعیتوحمایتخداوندبودیم.

حضرتآیتاهللخامنهای،ایمان،تقوا،صبرواحسان را ازجمله شــروط همراهی و پشــتیبانی قادر متعال خواندند و تأکید کردند: مســئوالن، علما، کسانی که سخنانشان در منبرها و تریبونهای دیگر شنونده دارد و دســتگاههای عظیمی همچون آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهویژه صداوسیما باید با برنامهریزی و تمرکــز الزم، به وظایف خود در تحقق شــروط وعده همراهی پــروردگار یعنی «تربیت ایمانــی، تقوایی و احسانی»جامعهعملکنند.

ایشان، ایســتادگی و توفیقات کشــور در مقابله با هجوم جبهه عظیم سیاســی، مالی، نظامی، امنیتی و فرهنگی آمریکا و صهیونیزم را ناشی از برکت وجود ایمانوتقوادرقشرعظیمیازمردموجواناندانستندو افزودند: فداکاریهای مردم، رویشهای جدید و امثال حججیها، تا حد زیادی عنایــت و حمایت پروردگار را جلب کرده اســت که برای توسعه دایرهی رحمت و پشتیبانیخداوند،بایدتربیتایمانیجامعهراارتقاداد.

رهبرانقالباسالمیدرعینحال،«عمل»مسئوالن و علما ازجمله نمایندگان مجلس خبــرگان را دارای تأثیری بیشتر از تبلیغ زبانی برشمردند و خاطرنشان کردند: پرهیز از دنیاپرســتی و اشــرافیگری و کار و تالش سخت مسئوالن و علما، حتی اگر جلوی چشم مردم نباشد، موجب جلب رحمت الهی و تأثیرگذاری بیشــتر در مردم میشــود و مردم نیز هنگامی که در حرف و عمل ما تناقض نبینند ایمانشان قویتر خواهد شد و با اطمینان بیشــتر در صراط مستقیم حرکت خواهندکرد.

ایشــان عامل بودن و هدایت عملی مردم را از علل موفقیت معجزه آســای امامخمینی(ره) برشمردند و تأکیدکردند:تحققایننکاتموجبمعیتوهمراهی خداوند کریم خواهد شــد و وقتی از معیت پروردگار برخوردار شدیم با قدرتهای زورگو نیز شجاعانه و در عینحالهوشمندانهوکارآمدبرخوردخواهیمکرد.

حضرت آیتاهلل خامنهای با ابراز خرسندی مبتنی بر اطالعات دقیق از حضور رویشهای جدید و نســل جوان و امیدبخش در همه عرصهها افزودند: مجموعه عظیمیازجوانانمؤمنوفعالکهامامودفاعمقدسرا همندیدهاندبااستحکامواعتقادعمیقاهدافانقالبرا پیگیریمیکنند.

ایشــان افزودند: یک حرکت جوانانــه و پرتالش و پرنشاط در کشور وجود دارد که اعتقاد بنده به آیندهای به مراتب بهتــر از امروز را برای ایران، مســتحکمتر از همیشهکردهاست.

حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند: البته از مشکالت معیشــتی و دیگر مشــکالت مردم اطالع داریم اما معتقدیمهیچمشکلحلنشدنیدرکشوروجودندارد که انشاءاهلل در چند روز آینده در این زمینهها با مردم صحبتخواهمکرد.

رهبر انقالب اســالمی همچنین با تشکر از گزارش رئیس و نایبرئیس مجلس خبرگان، از تشکیل هیأت اندیشهورز در جلســه اخیر خبرگان ابراز خرسندی کردند.

ایشان با گرامیداشت یاد آیتاهلل شاهآبادی نماینده مردمتهراندرمجلسخبرگانکهاخیرادارفانیراوداع گفت، برای آن عالم جلیلالقدر علو درجات را مسئلت کردند.

حضرت آیــتاهلل خامنهای همچنین با اشــاره به نزدیک شدن ماه پرفیض رجب، این ماه را فرصتی برای تضرع،توسلونزدیکیبهپروردگاربرشمردند.

پیشازسخنانرهبرانقالباسالمی،آیتاهللجنتی رئیس مجلس خبرگان در گزارشی از فعالیتهای این مجلس، با اشاره به تشــکیل هیأت اندیشه ورز، گفت: هیأت اندیشــهورز مجلس خبرگان بــا هدف رصد و دیدهبانیپیشرفتهاومشکالتوارزیابیکالنحرکت انقالب اســالمی و نیز با هدف گفتمانسازی و تبیین اهداف،ایجادشدهاست.

همچنین آیتاهلل هاشمیشــاهرودی نایبرئیس مجلس خبرگان در گزارشــی از اجالســیه مجلس خبرگان، گفــت: در این اجالس، مســائل فرهنگی و مشــکالت معیشــتی مردم از مهمترین محورهای نطقهایاعضایمجلسخبرگانبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.