تحول همهجانبه در تحویل سال

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول - | سیدحمیدکالنتری | معاونامورتعاونوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی|

همه بياييم دعای تحويل ســال را با حالی خوش و با نيتی پاك و خيرخواهانه و با قلبی آكنده از عشــق، با تمام وجودمان زمزمه كنيم و از خدای مهربان و تحولدهنده حالها بخواهيم حال ما را و حال مردم را به سوی خير، خوشی و خوبی با رفع همه مشكالت پيشرو متحول سازد. از خدا تحول همهجانبه بخواهيم. حتما از گذشــته و ضعفهای كوچك و بزرگمان طلب مغفرت كنيم و فكر و دل خود را برای تحول آماده ســازيم. همه، بهويژه آنان كه در سرنوشت جامعه و در بهبود شــرايط مردم و پيشرفت كشور موثرند بايد در اين دعا و اين تحولخواهی و در اين نيايش بزرگ مشاركت كنند، از خدا بخواهيم؛

جامعه ما را از افتراق، از دو دســتگی و چند دستگیها به سوی همدلی، همكاری، رفاقت و وحدت فراگير متحول سازد تا بپذيريم كه تنها راه رفاه و آســايش ملت و رشد و پيشرفت كشور، وحدت است و رفاقت و نه تفرقه و تخريب، بپذيريم در انتخابات گوناگون با اخالق و در چارچوب قانونی و با جديت رقابت كنيم و بعد از آن به گروه يا فرد برگزيده دســت همكاری و كمك دهيم و بپذيريم برای رسيدن به اين منش بايد باب گفتوگو مباحثه و تضارب آرا و انديشــهها را باز كنيم، بايد گفتن و شنيدن، احترام گذاشتن به آرای گوناگون و مخالف، تبديل به يك رويه پايدارشود.

تحول ديگری كــه جامعه به شــدت انتظارش را میكشــد، همكاری همگانی در مبارزه و مقابله همهجانبه با هرگونه فســاد، رشوه، اختالس و سوءاســتفاده از بيتالمال اســت. دولت، قوه قضائيه، دســتگاههای نظارتی، اطالعاتی، انتظامی، رســانهها، ســازمانهای مردمنهاد و با مشــاركت همــه گروههای مردمی به مراكز مختلف در قالــب يك برنامه جامع، عــزم خود را برای شناســايی، افشــا، مقابله با هر منفعتی، در هر جايگاه و نظامی عزم كنند و هيچ خط قرمزی در ايــن راه بهجز خدا و منافع ملی مدنظر نگيرند و به مردم گزارش دهند و مطمئن باشــيم كه اين تحول قطعا موجب اعتماد مردم به نظام و برگشــت سرمايههای اجتماعی از دست رفته خواهد شد.

تحول و دعای ســومی كه خوب است در تحويل سال بخواهيم اين است كه خدای مهربان به همه در هر شغل، مسئوليت، سمت و موقعيت اجتماعی كه هستند توفيق دهد كه هر كاری برعهده دارند ولــو كوچك، آن كار را خوب انجــام دهند و هركس تالش كند، هم صادق هم درستكار و هم گرهگشا باشد.

يك لحظه در نظــر بگيريد اگر اين تحول در انديشــه و گفتار جامعه رخ دهد، اگر كارمنــدان كار مردم را بهتر راه بيندازند، اگر مديران بهتر برنامهريزی و نظارت كنند، اگر معلم و اســتاد بهتر درس بدهند، اگر دانشآموزها و دانشجويان بهتر درس بخوانند، اگر كاسب، تعميركار، فروشنده ، راننده و هر فردی در هر صنفی وظيفهاش را درســت و ســالم و به موقع انجام دهــد و البته اگر مديران ارشد در دولت و نمايندگان محترم در مجلس و قضات در دستگاههای اجرايی درست عمل كنند، برنامههای درست ارايه بدهند و خوب مديريت كنند و با بررسیهای كارشناسی دقيقتر، طرحها و برنامهها و اقداماتی را تصويب و بــه اجرا بگذارند كه از حداكثر كارآمدی و بهرهوری در تأمين منافع ملی و آحاد جامعه بهويژه اقشار ضعيف و مناطق دوردست و محروم برخوردار باشند، چقدر سريع به سمت رشد و توسعه كشور و حل مشكالت قدم بر میداريم.

تحول چهــارم كه قطعا مورد اســتقبال و همراهی جامعه قرار میگيرد، نزديكتر شدن مســئوالن، مديران و موثران و بزرگان در سطوح مختلف به مردم و بهويژه تودههای محروم و مستضعف است، چقدر زيباست كه بزرگان جامعه و استانها بيشتر در كوچه و بازار و در بين مردم ديده شــوند، به ميان مردم بروند، مستقيماً حرفها و دردهايشان را بشنوند بدون هرگونه تكلف و تشريفات. و بــرای نيروهای همراه هم حداقل هفتهای يكبار، ســاعتی در هفته يا ســاعاتی در ماه فضايی فراهم شــود كه در محالت و در مراسمها، در جشنها و عزاها، در غمها و شادیهای مردم شركت كنند، چقدر دوست داشــتنی بود رابطه صميمانه بزرگانی چون شهيدان محراب، شــهيد مدنی، شهيد صدوقی، شهيد دستغيب و .... با مردم كوچه و بــازار. چقدر راحت متوجه كمبودهای مردم میشدند و چقدر ســريع در رفع مشكالتشان تالش میكردند بهويژه در بحرانها. مثال به خاطر دارم شــهيد صدوقی چگونه و چقدر ســريع برای مردم زلزلهزده طبس يا بــرای زلزلهزدگان سيستانوبلوچســتان، امكانات مردم يزد را بســيج كرد و خود ســاده و بیريا در توزيع كمكهای حضور يافت و مديريت كرد و دردفترش هميشه به روی همه باز بود.

اخيــرا اقدامات امام جمعه محترم و ارزشــمند تبريز به حذف تشريفات و حضور ســاده و بیآاليش در بين مردم بازتاب بسيار خوبی داشته است.

پيام همه اينها اين اســت كه مردم تشــنه عدالت هستند، با تبعيضها مخالفند و دوست دارند ديده شــوند و به آنها محبت شود و احترام گذاشته شود و بدون هيچ بهانه و توجيهی مسئوالن بايد به سمت مردم برگردند.

امــا تحول پنجمــی كه بيشــتر مخاطبش متوليان مســائل فرهنگی، اجتماعــی، دينی و همــه مردم هســتند، تحول در روشهای تبليغی، تربيتی و آموزشهای دينی و اخالقی است.

آنچه قطعا باور داريم و بعضی از بزرگان نيز بر آن اذعان داشتهاند اين است كه در تبيين ترويج و گسترش ارزشهای دينی و رشد اخالقی در جامعه و جذب جوانان نسل سوم و چهارم به سوی اين باورها و ارزشها دچار چالشهای جدی بوده و هستيم، بهويژه با توجه به تغييرات گســتردهای كه در دنيای مجازی در تعامالت اجتماعی به وجود آمده است.

به نظر میرسد حوزههای علميه، مساجد، مدارس، دانشگاهها، رسانهها و بهويژه رســانه ملی بايد روشهای جديد و جذابی در تبليغ و اشــاعه فرهنگ دينی طراحی و به اجــرا بگذارند، بايد با دنيا و فضای واقعی جوان و نوجوان امروز و آنچه در بين آنها و در انديشه آنان میگذرد بيشتر آشنا شد.

بايد روشهای جذاب و ايجابی را گســترش داد و از روشهای سلبی و بازدارنده پرهيز كرد، بايد آموزههای دينی را با زمزمههای محبت در هم آميخــت و در زرورقهای زيبا و بــا ادبيات جديد عرضه كرد تا مورد پذيرش قرار گيرد.

قطعا روشهــای تبليغی در اين زمان با دوران انقالب و دفاع مقدس و شرايط آن متفاوت بايد باشد. خدا رحمت كند آزاده ســرفراز ابوترابی را وقتی از او پرســيدم رمز موفقيت شما در جذب اســرا و حتی مخالفان در دوران اسارت چه بود در يك كلمه جواب داد «محبت». بايد بپذيريم كــه با محبت خارها گل میشود.

بايد به آيه 159 سوره آلعمران، تذكر خداوند به پيامبر رحمت بازگرديم كه فرمود: ای پيامبر اگر تو تندخو و با روشهای خشن با مردم روبهرو میشدی، مردم از گردت پراكنده میشدند ولی به لطف الهی دلت به سوی مردم نرم شد و اينگونه توانستی موفق شوی. حال از مردم در گذر و برای گناهانشان طلب استغفار كن.

و البته تحوالت ديگر فردی و اجتماعی هم هســت كه بايد از درگاه خدای بزرگ در آستانه تحويل ســال طلب كنی كه برای پيشگيری از تطويل مطلب به آنها نمیپردازم.

بار خدايا! ای تحولگر حال و احوالها، حال ما و جامعه ما و همه مسلمانان را به بهترين حال متحول بفرما.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.