هالل در عيد!

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

شــايد در هيچ مقطعي از ســال به اندازه عيد نوروز سازمان داوطلبي هاللاحمر به چشــم مــردم نيايــد. داوطلباني كه تعطيالت عيد و ديد و بازديدهای ســاالنه و نوروزی و سفر را ترك كردهاند و به صورت تماموقت آماده خدمت به هموطنان خود هســتند. نه فقط خدماتي كه در طول ســال ميدهند، بلكه اضافــه بــر آن را نيز متحمل ميشــوند تــا هموطنان ايراني، ســال نو را با ســفري خوش و كممشــكل آغاز كنند.

حتما ميدانيد كه بيشــتر ســفرهاي نوروزي از 25 اسفند آغاز و تــا 15 فروردين ادامــه دارد، و ايــن بزرگترين حجم ترافيك بينجادهاي كشــور در طول ســال اســت، اين را از مصرف روزانه بنزين ميتوان به روشــنی متوجه شد، بويژه كه سفرهاي درونشهري نيز به بيرون شــهر منتقل ميشود. در چنين شــرايطي عوامل مربوط به حملونقــل و كنترل آن از قبيل راهداري، پليس، اورژانــس و هاللاحمر در اوج فعاليت خدمترســاني خود قرار دارند. آمار و دادههاي رسمي نشان ميدهد كه طي دهه اخير تعداد ســفرهاي نوروزي به شدت افزايش يافته و تا حدود 8 برابر شــده است كه اين رقم بسيار بااليي اســت و عمده اين افزايش نيــز در حملونقل زميني و جادهاي رخ ميدهد، چون تعداد خودروها به صورت تصاعدي در حال افرايش اســت، ضمن آنكه تقاضا براي ســفر نيز رو به افزايش اســت و به احتمال فراوان با گرمي هواي امسال، رشد سفرهاي نوروزي بيشتر از انتظار و برآوردهای پيشين باشد. در اين ميان برخي از نهادهاي مهم از جمله هاللاحمر تماموقت در مقام كمكرساني به مردم هستند. مردمي كه طي اين 20 روز، حداقــل روزانه 50 نفر را در تصادفات رانندگي از دســت ميدهند، و به شدت نيازمند حمايت و امداد هستند و يكي از اركان اين امدادرساني جمعيت هاللاحمر است.

از سوي ديگر حوادث طبيعي چون ســيل و زلزله و طوفان و ريزش كــوه و بارش برف ...و نيز از پيــش خبر نميدهند، يا اگر هم خبر دهنــد، در هر حال نيروهاي امــدادي بايد آماده به خدمت باشــند و باز هم هاللاحمــر و داوطلبان آن اولين نيرويي اســت كه بايد در اين زمينه نيز اقــدام كند، تا آرامش هموطنان در طول تعطيالت حفظ شود. همچنين كمكهاي درماني و دارويي هاللاحمر نيز در ايام تعطيالت نوروز بخش مهمي از اقدامات اين جمعيت را شــامل ميشود. بويژه اينكه نهادهاي درماني و بهداشــتي و داروخانههــا عموما تعطيل يا نيمهتعطيل هســتند، در حالي كه نيازهاي درماني و دارويي مردم تعطيلبردار نيســت و از برخي جهات ممكن اســت در Ǽ ǽ طول تعطيالت نيازهاي بيشــتري نيز به اين خدمات باشــد. در هميــن چارچوب كمپين بهرفت در دســتور كار هالل قرار دارد. واقعيت اين اســت كه ايران يكــي از نرخهاي باالي تلفات جادهاي و تصادفات خودرويي را دارد. خوشــبختانه در ده ســال اخير تحوالت مثبتي در اين زمينه رخ داده اســت. و اگر اكنون با نرخ مرگومير ناشــي از تصادفات در ســالهاي اوج تلفــات رانندگي مواجه بوديم، شــايد ســاالنه به بيش از 50 هزار كشــته نيز ميرســيديم، كه خوشــبختانه اكنون به حدود 16 هزار نفر كاهش يافته اســت و اين نيســت مگر محصول فعاليتهاي نيروهاي دستاندركار از جمله داوطلبان هاللاحمر كه در قالب كمپين بهرفت و نيز امدادرسانی سريع ميكوشــند كه مردم را تشــويق كنند تا مقررات رانندگي را رعايــت، و حملونقل ايمني را تجربــه نمايند. طرفداران يك ديدگاه اجتماعي معتقدند، شادترين افراد، كساني هستند كه شادي را نه فقط در سطح فردي و يا خانوادگي خودشان، بلكه در ســطح عمومي و جمعي دنبال ميكنند. مــا نميتوانيم به تنهايي شادي كنيم. اوج شادي و رضايتخاطر ما زماني است كه همه كساني كه ميشناســيم و در اطراف و شهر و كشور ما هستند نيز شاد باشند. در گورستانی كه مردم عزادار هستند، نميتوان مجلس شــادي برقرار كرد. داوطلبانه هاللاحمر در عمل پيرو اين ديدگاه هســتند كه شــادي خود را در شادي و آرامش و رضايتخاطر هموطنان خويش ميبينند. نهادي كه مبتني بر چنين ديدگاهي باشد، ماندگار و كارآمد خواهد بود. رمز حضور داوطلبان در اين نهاد، تجربهاي است كه خودشان نيز از خدمات هاللاحمر داشتهاند.

ميگويند ماهي به وجــود آخرين چيزي كه پي ميبرد، آب است و آن هنگامي است كه از آب بيرون بيفتد، در اين لحظه، تازه اهميت و وجود اين ماده را براي حيات خود كشف ميكند. ما انســانها ولي با هوش و فهم خــود ميتوانيم بر اين ضعف ماهي غلبه كنيم و پيش از آنكــه از آب بيرون بيفتيم اهميت آن را درك كنيم. اين آب همان امنيت به معناي عام است كه در آن زندگي ميكنيم. حامالن بخشي از اين امنيت كه امنيت اجتماعي و حادثهاي و سالمتي باشــد، داوطلبان هاللاحمر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.